SUCHÁŇOVÁ Zuzana: Presahy a rozdiely v lexikálnej zásobe učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie

Abstrakt: Slovná zásoba predstavuje jeden z fundamentálnych komponentov ovplyvňujúcich rozvoj jazykových činností a stratégií, komunikatívnej kompetencie, a tým aj celkovú akvizíciu cieľového cudzieho jazyka. Ako uvádzajú Laufer a Sim (1985), nedostatočná znalosť slovnej zásoby je najväčšou prekážkou v porozumení cudzieho jazyka, dokonca väčšou než nedostatočná znalosť gramatiky. Napriek tomu však naše predchádzajúce výskumy poukazujú na signifikantné diferencie medziodporúčanou slovnou zásobou, definovanou v Inovovanom Štátnom vzdelávacom programe (2015), cudzojazyčnými učebnicami pripravovanými pre globálny trh a finálnym výstupom, žiackou textovouprodukciou. Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť prehľadovú analýzu slovnej zásoby v IŠVP,vybraných cudzojazyčných učebniciach a v textovej produkcii žiakov na referenčných úrovniach A2 až B2 a poukázať na paralely a diferencie medzi nimi. Výsledky štúdie odhaľujú viacero problémov, ktoré môžu pomôcť učiteľom posilniť výučbu slovnej zásoby cieľového jazyka na slovenských školách.

Kľúčové slová: slovná zásoba, referenčná úroveň, Inovovaný Štátny vzdelávací program, žiacka textová produkcia, cudzojazyčné učebnice, lexikálna analýza, digitálne nástroje.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253