Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Česká repulika, ID Výzvy2016-295;       Předkládaný příspěvek představuje téma rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka v 8. a 9. ročníku ZŠ, přičemž hlavní pozornost je věnována metodologii zamýšleného výzkumu a zhodnocení průběhu předvýzkumu společně s prvními výsledky výzkumu.

Mezi hlavní cíle disertační práce zabývající se touto tématikou patří identifikace a analýza příležitostí k rozvíjení autonomie žáka, které poskytují učitelé, a vytvoření typologie výukových situací, které žákovu autonomii rozvíjejí. Dalším cílem je poznat, jaká mají vybraní učitelé přesvědčení ohledně žákovy autonomie a jakým způsobem se jejich přesvědčení projevuje ve výuce.

K dosažení těchto cílů budou použity různé metody sběru a analýzy dat (pozorování, videostudie, rozhovor, kódování), které jsou v příspěvku blíže představeny společně s hlavními výzkumnými cíli, otázkami a pracovním postupem. Druhá část příspěvku se věnuje průběhu předvýzkumu a prezentuje první získané výsledky, přínos i možná úskalí budoucího výzkumu.

Výzkum v oblasti autonomie žáka patří mezi aktuální témata didaktiky cizích jazyků a může přispět k lepšímu poznání a pochopení příležitostí poskytnutých k rozvíjení autonomie na základních školách.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253