Príprava nenatívnych študentov na používanie inteligentných nástrojov strojového prekladu

Zuzana Jánošíková, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko;    Abstrakt: Prekladové aktivity možno využívať na rôznych úrovniach jazykového vzdelávania. Ani univerzitné prostredie a profesijná príprava študentov cudzieho jazyka nie sú výnimkou. Preklad je pre študentov atraktívnou možnosťou prepájania a aplikovania vedomostí nadobudnutých počas štúdia v praxi. Študenti prostredníctvom prekladu môžu byť konfrontovaní s autentickými textami rôznych žánrov, štýlov či rôzneho tematického zamerania, a preto pracujú so znalosťami z rôznych oblastí. Z povahy translačnej činnosti vyplýva, že študenti tvorbou prekladu rozvíjajú široké spektrum kompetencií od (inter)lingválnej, (inter)kultúrnej až po technickú kompetenciu. Práve posledná spomenutá kompetencia súvisí s aktuálnymi trendami v rôznych sférach nášho života, ktoré sa premietajú aj do aktuálnych požiadaviek kladených na absolventov. Predkladaný príspevok má preto za cieľ predstaviť možnosti využívania inteligentných nástrojov strojového prekladu v kontexte univerzitnej prípravy nenatívnych študentov anglického jazyka. Príspevok sa zameriava na základné špecifiká týchto činností, sumarizuje najvýraznejšie výhody a prípadné nevýhody vyplývajúce z používania inteligentných nástrojov strojového prekladu v jazykovom vzdelávaní a sumarizuje takisto základné postrehy súvisiace s prípravou študentov na používanie daných nástrojov i s tým súvisiace odporúčania vyplývajúce z vlastnej skúsenosti a pozorovania autorky.

Kľúčové slová: preklad, strojový preklad, translátorské kompetencie, nenatívny študent jazyka, preklad v jazykovom vzdelávaní

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253