Pronunciation training goals and their evaluation / Ciele nácviku výslovnosti a ich hodnotenie

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko

hana.vancova@truni.sk

 

Pronunciation training is a goal-oriented process in which learners improve particular speech features. However, pronunciation instruction goals need to be clearly identified in the global context due to their complexity and independence from proficiency in other language layers. In pedagogical practice, pronunciation instruction ranges from accent-reducing activities to phonological awareness-raising activities based on contrasting key pronunciation features of English and learners' mother tongue. Therefore, identifying pronunciation training goals and the manner of their subsequent evaluation is the main aim of the contribution. Based on the English course book analysis for lower secondary EFL learners, it can be concluded that the identified goals range from segmental to suprasegmental features.

Compared to course books for adult learners, they focus on the same pronunciation features and set similar goals. However, the relation between orthography and pronunciation is more prominent in course books for younger learners. In terms of the subsequent pronunciation instruction, human raters and digital tools are used to evaluate specific pronunciation features (accuracy) and overall complex pronunciation (intelligibility).

Keywords: pronunciation training, technology, course book analysis, pronunciation evaluation

 

Anotácia: Nácvik výslovnosti je cieľavedomý proces, v ktorom sa žiaci zdokonaľujú v jednotlivých výslovnostných črtách. Ciele nácviku výslovnosti je však potrebné jasne identifikovať v globálnom kontexte vzhľadom na ich komplexnosť a nezávislosť od ovládania iných jazykových vrstiev. V pedagogickej praxi sa výučba výslovnosti pohybuje od aktivít zameraných na redukciu cudzojazyčného prízvuku až po aktivity zamerané na zvyšovanie fonologického povedomia založené na komparácii kľúčových výslovnostných javov angličtiny a materinského jazyka učiacich sa. Preto si príspevok z hlavný cieľ kladie určenie cieľov výučby výslovnosti a spôsob ich následného hodnotenia. Na základe analýzy učebnice anglického jazyka pre študentov EFL nižšieho sekundárneho vzdelávania možno konštatovať, že identifikované ciele sa pohybujú v rozmedzí od segmentálnych po suprasegmentálne javy. V porovnaní s učebnicami pre dospelých študentov sa zameriavajú na rovnaké výslovnostné javy a stanovujú si podobné ciele. Vzťah medzi ortografiou a výslovnosťou je však výraznejší v učebniciach pre mladších študentov. Z hľadiska následnej výučby výslovnosti sa na hodnotenie konkrétnych výslovnostných znakov (presnosť) a celkovej komplexnej výslovnosti (zrozumiteľnosť) používajú ľudskí hodnotitelia a digitálne nástroje.

Kľúčové slová: nácvik výslovnosti, technológie, analýza učebníc, hodnotenie výslovnosti.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253