Psaní v češtině jako cizím a druhém jazyku – metoda blended learning

PhDr. Zuzana Stárková (Hajíčková), Ph. D., Univerzita Karlova v Praze, ČR, ID Výzvy2017-507;   Abstrakt: V éře dominujících vizuálních médií a rychlého sběru dat je jedna ze základních kompetencí vysokoškolsky vzdělaného člověka – kompetence psaní – poněkud upozaděna. Jedná-li se o češtinu, pro niž je příznačný velký rozdíl mezi diskursem mluveným a psaným, je nesmírně důležitým úkolem vytvořit soubory témat, cvičení a modelových textů nabízejících zahraničním studentům zvládání technik a strategií psaní pro různé jazykové úrovně. Příspěvek tak nabízí jedno lingvodidaktické řešení pomocí blended learningu. Bude prezentovat rozsáhlé dotazníkové šetření o procesech a strategiích psaní v prvním a druhém jazyku, kterého se zúčastnilo 482 respondentů ze 49 zemí na jazykové úrovni B1 až C1. Dále výsledky kvalitativní analýzy výkladových a argumentačních esejí, k jejichž sběru došlo v běžných hodinách výuky psaní a jejichž autory byli vysokoškolští studenti češtiny jako cizího/druhého jazyka. Tyto výsledky budou návazně konfrontovány s rozborem písemných prací analogické skupiny respondentů podrobené blended-learningové výuce psaní. Analýzy textů se zaměří na informativnost, strukturu, kohezi a koherenci i na gramaticko-lexikální aspekty a na (ne)výhody rozvoje psaní pomocí blended learningu.

Klíčová slova: Čeština jako druhý/cizí jazyk; blended learning, proces a strategie psaní, analýza písemných textů, vysokoškolské vzdělávání

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253