Psychologické východiská cudzojazyčnej edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím

doc. Marianna Müller de Morais, Lucia Rapsová & Radka Zimanová, UKF v Nitre, ID Výzvy2017-576;    Abstrakt: Starší ľudia majú podľa medzinárodných dokumentov právo plne realizovať a rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a spôsobilosti, ako aj zaujať dôstojné miesto a postavenie v spoločnosti. Rovnaké právo majú aj seniori, ktorí sú nositeľmi určitého zdravotného postihnutia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné a potrebné vytvárať pre seniorov so zdravotným postihnutím vhodné podmienky a priestor pre ich osobnostný rast a sebarealizáciu smerujúcu k plnohodnotnému životu aj napriek ich zdravotnému postihnutiu. Práve cudzojazyčnú edukáciu môžeme považovať ako jednu z možností sebarealizácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Učenie sa cudziemu jazyku je imanentnou súčasťou edukácie, je však potrebné dodržiavanie istých špecifík pri cudzojazyčnej edukácii s touto cieľovou skupinou. Predmetná štúdia je zameraná na analýzu psychologických východísk a vybraných špecifík cudzojazyčnej edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Uvádza vybrané psychodidaktické aspekty edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Štúdia je výstupom autoriek z riešenia výskumného projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti.

Kľúčové slová: senior so zdravotným postihnutím, cudzojazyčná edukácia, špecifiká edukácie seniorov, osobitosti cudzojazyčnej edukácie seniorov

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253