Psychologické východiská cudzojazyčnej edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím

doc. Marianna Müller de Morais, Lucia Rapsová & Radka Zimanová, UKF v Nitre, ID Výzvy2017-576;    Abstrakt: Starší ľudia majú podľa medzinárodných dokumentov právo plne realizovať a rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a spôsobilosti, ako aj zaujať dôstojné miesto a postavenie v spoločnosti. Rovnaké právo majú aj seniori, ktorí sú nositeľmi určitého zdravotného postihnutia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné a potrebné vytvárať pre seniorov so zdravotným postihnutím vhodné podmienky a priestor pre ich osobnostný rast a sebarealizáciu smerujúcu k plnohodnotnému životu aj napriek ich zdravotnému postihnutiu. Práve cudzojazyčnú edukáciu môžeme považovať ako jednu z možností sebarealizácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Učenie sa cudziemu jazyku je imanentnou súčasťou edukácie, je však potrebné dodržiavanie istých špecifík pri cudzojazyčnej edukácii s touto cieľovou skupinou. Predmetná štúdia je zameraná na analýzu psychologických východísk a vybraných špecifík cudzojazyčnej edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Uvádza vybrané psychodidaktické aspekty edukácie seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Štúdia je výstupom autoriek z riešenia výskumného projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti.

Kľúčové slová: senior so zdravotným postihnutím, cudzojazyčná edukácia, špecifiká edukácie seniorov, osobitosti cudzojazyčnej edukácie seniorov

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253