Redundancia vo verbálnej komunikácii učiteľa primárneho vzdelávania

Kinga Horváth, Univerzita J. Selyeho, Slovakia, ID LLCE2017-161;       Abstrakt: V teoretickej rovine s oporou o literatúru ponúkneme niekoľko definícií pojmu redundancia, poukážeme na zhodnosti a rozdielnosti vo vnímaní tohto javu v technickej, sociálnej a pedagogickej komunikácii. Poukážeme na pozitívne a negatívne aspekty redundancie v jazykovom prejave učiteľa. Výskumná časť je zameraná na mapovanie prítomnosti redundancie v jazykovom prejave učiteľov primárneho vzdelávania. Zaujímalo nás, v ktorom ročníku v predmete matematika je redundancia najviac zastúpená, ďalej to, či ju možno považovať za pozitívnu alebo zbytočnú. Výskum sa realizoval na piatich základných školách na vzorke 9 učiteľov. Metódou výskumu bolo priame pozorovanie vyučovacej hodiny. Presnosť pozorovania zabezpečil audiofónny záznam a jeho analýza. Zistili sme, že redundancia je najčastejšie prítomná v treťom ročníku.   

Kľúčové slová: komunikácia, verbálna komunikácia, redundancia, prejavy redundancie, primárne vzdelávanie

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253