Redundancia vo verbálnej komunikácii učiteľa primárneho vzdelávania

Kinga Horváth, Univerzita J. Selyeho, Slovakia, ID LLCE2017-161;       Abstrakt: V teoretickej rovine s oporou o literatúru ponúkneme niekoľko definícií pojmu redundancia, poukážeme na zhodnosti a rozdielnosti vo vnímaní tohto javu v technickej, sociálnej a pedagogickej komunikácii. Poukážeme na pozitívne a negatívne aspekty redundancie v jazykovom prejave učiteľa. Výskumná časť je zameraná na mapovanie prítomnosti redundancie v jazykovom prejave učiteľov primárneho vzdelávania. Zaujímalo nás, v ktorom ročníku v predmete matematika je redundancia najviac zastúpená, ďalej to, či ju možno považovať za pozitívnu alebo zbytočnú. Výskum sa realizoval na piatich základných školách na vzorke 9 učiteľov. Metódou výskumu bolo priame pozorovanie vyučovacej hodiny. Presnosť pozorovania zabezpečil audiofónny záznam a jeho analýza. Zistili sme, že redundancia je najčastejšie prítomná v treťom ročníku.   

Kľúčové slová: komunikácia, verbálna komunikácia, redundancia, prejavy redundancie, primárne vzdelávanie

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253