Rozvíjanie prirodzenej komunikačnej kompetencie ako predpoklad pre vstup do sociovedeckej komunikácie

Slovensko, ID Výzvy2016-551;     

Nadobúdanie komunikačnej kompetencie v intenciách súčasného vzdelávania predpokladá systematické rozvíjanie jazykovedných sekundárnych znalostí. Ako však atribúty „sociálnosť“ a „kultúrnosť“ ovplyvnia interpretáciu  významu a zmyslu komunikačnej kompetencie? Do akej miery vplýva rozvíjanie jazykovej (alebo jazykovednej) kompetencie na optimálny vstup žiaka do sociovedeckej komunikácie? Odpovede na tieto otázky ponúknu možné inšpirácie z pohľadu modernej lingvistiky, ako využiť nadobudnutú jazykovednú gramotnosť v praktickom živote, pričom sa do popredia dostáva metóda interpretácie, ktorá tvorí predpoklad pre efektívne rozvíjanie komunikačnej kompetencie. Potrebu orientácie v sociovedeckých témach, k čomu prispieva rozvíjanie prirodzenej komunikačnej kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, deklarujú i materiály z oblasti bioetického diskurzu, ktoré sa k žiakom dostávajú primárne prostredníctvom masmédií (najmä televízie a internetu).

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253