Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí v predprimárnom vzdelávaní

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ID Výzvy2017-506;   Abstrakt príspevku: Obsah príspevku tvoria zdôvodnenia významov a procesov rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní, metodické postupy a výskumné zistenia v tejto oblasti. Poznanie vysvetlené v príspevku ladí s cieľmi a obsahom štátneho kurikula vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (2016) a Metodikou predprimárneho vzdelávania (2011). Príspevok má teoreticko-metodický a výskumný charakter. Výskumné skúsenosti s pregramotnými spôsobilosťami detí v predprimárnom vzdelávaní sú v príspevku opísané v grafoch a komentované zdôvodneniami v rámci spôsobilostí a záujmov detí v čítaní a písaní podľa výsledkov testovania aj rozhovorov s učiteľmi a rodičmi detí. Príspevok je spracovaný v procese riešenia projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 s názvom Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu, ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253