Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí v predprimárnom vzdelávaní

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ID Výzvy2017-506;   Abstrakt príspevku: Obsah príspevku tvoria zdôvodnenia významov a procesov rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní, metodické postupy a výskumné zistenia v tejto oblasti. Poznanie vysvetlené v príspevku ladí s cieľmi a obsahom štátneho kurikula vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (2016) a Metodikou predprimárneho vzdelávania (2011). Príspevok má teoreticko-metodický a výskumný charakter. Výskumné skúsenosti s pregramotnými spôsobilosťami detí v predprimárnom vzdelávaní sú v príspevku opísané v grafoch a komentované zdôvodneniami v rámci spôsobilostí a záujmov detí v čítaní a písaní podľa výsledkov testovania aj rozhovorov s učiteľmi a rodičmi detí. Príspevok je spracovaný v procese riešenia projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 s názvom Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu, ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253