Slovenský jazyk a literatúra v celoslovenskom testovaní piatakov z pohľadu sociálneho prostredia žiakov

Slovensko, ID Výzvy2016-440;      V tejto práci sme sa zaoberali výsledkami testu zo slovenského jazyka a literatúry v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl 2015 z hľadiska sociálneho prostredia žiakov. Test písalo 40340 žiakov, z toho 2103 bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia a o 24 žiakoch túto informáciu nemáme.

V prvej časti sme vychádzali z údajov s výsledkami jednotlivých žiakov. Zisťovali sme priemerné úspešnosti žiakov v jednotlivých krajoch podľa sociálneho prostredia, a tiež vzťah prostredia k úspešnosti.

V druhej časti sme pomocou metódy Decision Trees (CHAID) skúmali vzťah priemernej úspešnosti škôl ku kraju, podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole a v kraji, veľkosti školy, veľkosti a typu sídla. Po prvotnej analýze sme z výpočtov vylúčili veľkosť a typ sídla školy. Na základe tejto analýzy je možná tiež predikcia priemernej úspešnosti pre konkrétnu školu. Podobné analýzy sme vykonali tiež pre niektoré kraje na úrovni okresov. Vo všetkých krajoch boli úspešnosti vyššie u žiakov, ktorí nežijú v sociálne znevýhodnenom prostredí. Vzťah prostredia k úspešnosti je mierne vecne významný. Úspešnosť škôl je spojená najmä s podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole. U škôl s podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do 21,4% príslušnosť ku kraju nie je významná, u ostatných významná je. U škôl z Bratislavského kraja bol významný len okres, a nie podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole. V Banskobystrickom kraji u škôl bez žiakov zo znevýhodneného prostredia bol významný podiel takýchto žiakov v okrese, u ostatných okres, v ktorom škola je. U škôl z Prešovského kraja bol významný podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole. Príslušnosť k okresu je významná len u škôl, kde bol tento podiel do 5,6%. U škôl z Košického kraja hlavnou predikujúcou premennou bol opäť podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole. U škôl s najviac 7,7% takých žiakov bol významný okres, u ostatných sa priemerná úspešnosť školy odvíjala z podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole.

Kľúčové sková: úspešnosť, kraj, okres, sociálne znevýhodnené prostredie

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253