Špecifiká tvorby testových položiek zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-541;     

Cieľom workshopu je prezentovať testové položky zo slovenského jazyka a literatúry vytvorené v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktoré veselo i vážne odpovedajú na otázku, či je možné úplne do detailov naplniť počiatočnú a niekedy i (nešťastne) pretrvávajúcu predstavu o analyzovanom texte, o zaradení položky do tematickej klasifikácie, o jej kognitívnej náročnosti z hľadiska dvojdimenzionálnej Bloomovej taxonómie, o jej výlučnom zameraní napr. na čitateľskú gramotnosť, resp. o „nevýlučnom“ zameraní na viaceré jazykové roviny a pod., a zároveň odpovedajú na otázku o tom, čo by sme chceli u žiakov testovať a sami občas nevieme. Načrtneme problém „autorskej slepoty“, ktorý pripomína, že nech je predstava autora položiek/testov akákoľvek, jeho práca musí byť kontrolovaná nielen ním samým, ale aj ďalšími členmi súkolesia, ktoré posúva autorovu predstavu k realite. V rámci workshopu rozoberieme testové položky a vyskúšame si možnosti ich transformácie. V závere poskytneme účastníkom pohľad na špecifiká tvorby kľúča správnych odpovedí a hodnotenie žiackych odpovedí z cudzích jazykov z pohľadu autora.

 

Kľúčové slová:

testová položka, kľúč správnych odpovedí, autorská slepota, kognitívna náročnosť, e-Test

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253