Symbiotický plurál v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa

Alexandra Brestovičová, Technická univerzita v Košiciach, ID Výzvy2017-511;    Abstrakt: Longitudinálna komparatívna štúdia sa zaoberá jedným z typických gramatických znakov reči orientovanej na dieťa, symbiotickým plurálom, v reči matky a v reči otca orientovanej na to isté dieťa. Prípadová štúdia vychádza z transkriptov videozáznamov prirodzenej komunikácie oboch rodičov s tým istým dieťaťom v domácom prostredí realizovaných raz mesačne vo veku dieťaťa pol roka až tri roky. Nami prezentované výsledky výskumu popierajú stereotyp založený na zdôrazňovaní rozdielneho charakteru reči orientovanej na dieťa vyplývajúceho z rodovej diferencie. Symbiotický plurál je prítomný v reči oboch rodičov ako druhá najčastejšie zastúpená slovesná osoba (prvou je 3.os. sg.) za celé skúmané obdobie. Personálna deixa my v symbiotickom pluráli je vyjadrením asymetrie formy v situáciách, kde sa komentujú činnosti ako spoločne prežívané, aj keď vykonávateľom je len dospelý, napr. dáme, vezmeme, vyberieme alebo len dieťa, napr. budeme sa kúpkať, a to s intenciou posilniť pocit vzájomnej spolupatričnosti. Náš kvantitatívny výskum ukazuje, že symbiotický plurál sa od dvoch do troch rokov veku dieťaťa relatívne viacej vyskytuje v reči otca orientovanej na dieťa ako v reči matky, čím čiastočne potvrdzuje tézu, že subregister reči matky a subregister reči otca orientovanej na dieťa sa od seba výrazne nelíšia.

Kľúčové slová: reč matky orientovaná na dieťa, reč otca orientovaná na dieťa, symbiotický plurál, personálna deixa my,  komparácia

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253