Symbiotický plurál v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa

Alexandra Brestovičová, Technická univerzita v Košiciach, ID Výzvy2017-511;    Abstrakt: Longitudinálna komparatívna štúdia sa zaoberá jedným z typických gramatických znakov reči orientovanej na dieťa, symbiotickým plurálom, v reči matky a v reči otca orientovanej na to isté dieťa. Prípadová štúdia vychádza z transkriptov videozáznamov prirodzenej komunikácie oboch rodičov s tým istým dieťaťom v domácom prostredí realizovaných raz mesačne vo veku dieťaťa pol roka až tri roky. Nami prezentované výsledky výskumu popierajú stereotyp založený na zdôrazňovaní rozdielneho charakteru reči orientovanej na dieťa vyplývajúceho z rodovej diferencie. Symbiotický plurál je prítomný v reči oboch rodičov ako druhá najčastejšie zastúpená slovesná osoba (prvou je 3.os. sg.) za celé skúmané obdobie. Personálna deixa my v symbiotickom pluráli je vyjadrením asymetrie formy v situáciách, kde sa komentujú činnosti ako spoločne prežívané, aj keď vykonávateľom je len dospelý, napr. dáme, vezmeme, vyberieme alebo len dieťa, napr. budeme sa kúpkať, a to s intenciou posilniť pocit vzájomnej spolupatričnosti. Náš kvantitatívny výskum ukazuje, že symbiotický plurál sa od dvoch do troch rokov veku dieťaťa relatívne viacej vyskytuje v reči otca orientovanej na dieťa ako v reči matky, čím čiastočne potvrdzuje tézu, že subregister reči matky a subregister reči otca orientovanej na dieťa sa od seba výrazne nelíšia.

Kľúčové slová: reč matky orientovaná na dieťa, reč otca orientovaná na dieťa, symbiotický plurál, personálna deixa my,  komparácia

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253