Testológia ako veda

Slovensko, ID LLCE2015-256

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, zavedením Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len SERR) do systému výučby a hodnotenia jazykového vzdelávania a akceptáciou Slovenskej republiky európskej jazykovej politiky vznikla otázka, ako čo najobjektívnejšie hodnotiť získanú jazykovú kompetenciu žiakov a študentov v cudzom jazyku v zmysle SERR pre jazyky. Test je jeden z prostriedkov relatívne spoľahlivého merania jazykovej kompetencie žiaka (študenta).

Slovenská rusistika v XXI. storočí má jasnú kulturologickú koncepciu smerovania. Súčasná teória testov sa opiera o všeobecné poznatky merania výsledkov vzdelávania a jej snahou je unifikovať tvorbu testov vo všetkých cudzích jazykoch od výberu podporných dokumentov až po tvorbu testových položiek. V podmienkach slovenskej rusistiky sa tento trend ukázal ako kontraproduktívny. V súčasnosti je preto potrebné definovať testológiu ako samostatnú vednú disciplínu, identifikovať jej základnú jednotku, vymedziť jej súčasti, špecifikovať podmienky tvorby testov v predmete ruský jazyk pre nositeľov slovenského jazyka, charakterizovať podporný dokument a jeho nosné elementy, analyzovať existujúce banky podporných dokumentov a k nim vytvorené úlohy v realizovaných projektoch.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253