Testovanie z cudzích jazykov – testovanie úrovne C1 Spoločného európskeho referenčného rámca a typy úloh v elektronickom testovaní z cudzích jazykov.

Slovensko, ID LLCE2015-232

Zavedenie testovania jazykovej úrovne C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky na maturitnej skúške z druhého vyučovacieho jazyka na bilingválnych školách podľa vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov predstavuje novinku platnú od Maturitnej skúšky 2017. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania predbežne identifikoval výsledky žiakov tejto cieľovej skupiny a porovnal ich priemernú úspešnosť v testoch úrovne B2 s ostatnými žiakmi. V príspevku by sme v krátkosti zhrnuli tieto výstupy a zamerali sa nato, ktoré informácie môžu pomôcť učiteľom a žiakom pripraviť sa testovanie na úrovni C1. Predstavili by sme navrhovanú štruktúru testov jazykovej úrovne C1 s ukážkami úloh. Príspevok ďalej poskytne informácie o doterajších výsledkoch a perspektívach elektronického testovania z cudzích jazykov realizovaných v rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Aké typy úloh vieme učiteľom a školám ponúknuť v prostredí E-testu? Predstavíme si vizualizáciu úloh v elektronickom prostredí a načrtneme trendy v elektronickom testovaní a tvorbe e-úloh z cudzích jazykov.

Kľúčové slová: testovanie, elektronické testovanie, cudzie jazyky, testy, typy úloh

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253