Testovanie z cudzích jazykov – testovanie úrovne C1 Spoločného európskeho referenčného rámca a typy úloh v elektronickom testovaní z cudzích jazykov.

Slovensko, ID LLCE2015-232

Zavedenie testovania jazykovej úrovne C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky na maturitnej skúške z druhého vyučovacieho jazyka na bilingválnych školách podľa vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov predstavuje novinku platnú od Maturitnej skúšky 2017. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania predbežne identifikoval výsledky žiakov tejto cieľovej skupiny a porovnal ich priemernú úspešnosť v testoch úrovne B2 s ostatnými žiakmi. V príspevku by sme v krátkosti zhrnuli tieto výstupy a zamerali sa nato, ktoré informácie môžu pomôcť učiteľom a žiakom pripraviť sa testovanie na úrovni C1. Predstavili by sme navrhovanú štruktúru testov jazykovej úrovne C1 s ukážkami úloh. Príspevok ďalej poskytne informácie o doterajších výsledkoch a perspektívach elektronického testovania z cudzích jazykov realizovaných v rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Aké typy úloh vieme učiteľom a školám ponúknuť v prostredí E-testu? Predstavíme si vizualizáciu úloh v elektronickom prostredí a načrtneme trendy v elektronickom testovaní a tvorbe e-úloh z cudzích jazykov.

Kľúčové slová: testovanie, elektronické testovanie, cudzie jazyky, testy, typy úloh

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253