Učebný štýl ako faktor ovplyvňujúci úspešnosť žiaka v učení sa

Mgr. Zuzana Zajacová & doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD., UKF v Nitre, ID Výzvy2017-571;    Abstrakt: Učebný štýl v sebe zahŕňa špecifický spôsob, ktorý uplatňuje žiak v procese učenia sa. Hoci ide o postupy, ktoré žiak v danom období preferuje, nemožno vylúčiť ich zmenu v priebehu života, pričom učebný štýl determinujú nielen vývinové špecifiká žiaka, ale rovnako i jeho individuálne osobitosti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na význam poznávania a diagnostikovania učebných štýlov žiakov. Poznanie učebného štýlu žiaka má význam nielen pre učiteľa, v zmysle následného usmerňovania učenia sa žiakov, ale i pre samotného žiaka, ktorý môže na základe pomoci zo strany učiteľa poznávať vlastné stratégie učenia sa. V tejto súvislosti považujeme učebný štýl za faktor, ktorý ovplyvňuje úspešnosť žiaka v učení sa. Príspevok sa z časti zameriava aj na špecifiká učebných štýlov vo vzťahu k jazykovému vzdelávaniu.

Kľúčové slová: učebný štýl, učenie sa, úspešnosť

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253