Učivo slovenského jazyka ako podporný prostriedok pri učení sa prírodovedných predmetov (workshop)

Slovensko, ID Výzvy2016-553;      Neoddeliteľnou súčasťou učebného procesu, ako aj prípravy žiaka na vyučovanie je práca s učebným textom. Jeho súčasťou sú odborné pojmy, ktoré môžu narušiť celkové porozumenie textu a tým aj schopnosť žiaka osvojiť si informácie a využiť ich v učebných, ale aj v iných situáciách. Naším cieľom je uľahčiť recepčné procesy žiaka pri učení sa a osvojiť si učebné stratégie a postupy, ktoré by mu mohli pomôcť pri učení sa. Zameriavame sa na oblasť prírodovedných predmetov, ktoré sú nasýtené odbornými pojmami. Ako podporný prostriedok sme zvolili slovotvornú motiváciu, konkrétne jej schopnosť napomáhať pri dekódovaní významu neznámych slov. Ponúkame konkrétnu ukážku edukačnej jednotky spolu s metodickým postupom, ktorá bola realizovaná v rámci výskumu na hodinách slovenského jazyka v 4. ročníku. Medzipredmetový charakter prezentovaných edukačných námetov spočíva v možnosti pripraviť žiaka prostredníctvom hodín slovenského jazyka na osvojenie si odbornej terminológie z predmetov ako prírodoveda či vlastiveda a tým mu uľahčiť celkové učenie sa z textu.  

 

Kľúčové slová: vyučovanie slovenského jazyka, slovotvorné učivo, učebný text, porozumenie textu, odborný pojem

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253