Údaje o vyučovaní jazykov v školách s vyučovaním jazykom maďarským z výskumov Štátneho pedagogického ústavu

Slovensko, ID Výzvy2016-447;        Nevyhnutnou podmienkou členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je ovládanie cudzích jazykov. V prípade žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku je otázka vyučovania jazykov zložitejšia, nakoľko v týchto školách okrem maďarského (vyučovacieho) jazyka sa vyučuje slovenský jazyk ako druhý jazyk (L2) už od 1. ročníka základnej školy a od 3. ročníka sa zavádza prvý povinný cudzí jazyk. Od reformy v roku 2008 v Štátnom pedagogickom ústave sa uskutočnil výskum zameraný na vyučovanie maďarského jazyka a literatúry a od roku 2012 sa realizuje výskum, ktorého cieľom je zistiť úroveň vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V našom príspevku sme sa zamerali hlavne na problematiku vyučovania maďarského ako vyučovacieho a slovenského ako druhého jazyka v základnej škole a sú prezentované aj vybrané údaje z výskumov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253