Profesionálny obraz a sebavnímanie nenatívneho učiteľa angličtiny na Slovensku, jeho potreby a očakávania

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita, Slovensko;      Abstrakt: V celosvetovom meradle je takmer 80% učiteľov angličtiny nenatívnych, to znamená, že sú kvalifikovaní pre vyučovanie angličtiny, ale ich materinským jazykom je iný jazyk a angličtina je pre nich samotných cudzím jazykom. Na Slovensku je uvedené percento nenatívnych učiteľov ešte vyššie. V porovnaní s natívnymi učiteľmi, ktorých materinským jazykom je angličtina, sa v rámci svojho profesionálneho pôsobenia dostávajú do viacerých špecifických situácií, medzi ktoré patrí aj systematické podceňovanie ich kvalít zo strany študentov, rodičov a prípadne aj kolegov. Viaceré zahraničné výskumy dokázali aj diskrimináciu zo strany zamestnávateľov, ktorí neraz uprednostnia nekvalifikovaného a neskúseného natívneho učiteľa pred skúseným a kvalifikovaným nenatívnym učiteľom, prípadne druhú skupinu učiteľov z výberových konaní vpred vylúčia a na pohovor ani nepozvú. V globálnom meradle totiž existuje takzvaný mýtus natívneho učiteľa. Tento mýtus stojí na predsudku, že akýkoľvek natívny učiteľ angličtiny je lepší než nenatívny učiteľ. Tento príspevok mapuje výsledky doterajších výskumov, ktoré hľadali odpovede na nasledujúce výskumné otázky: 1) ako sa vnímajú nenatívni učitelia sami, 2) aké majú postoje a potreby; 3) ako vnímajú nenatívnych učiteľov ich študenti; 4) ako vychádzajú nenatívni učitelia z porovnávania profesionálnych kvalít s natívnymi učiteľmi. Výsledky výskumov na Slovensku do veľkej miery korešpondujú s medzinárodnými výsledkami. Potvrdili, že slovenskí nenatívni učitelia angličtiny sa necítia ako rovnocenní, svoje rezervy vnímajú najmä v oblasti korektnej výslovnosti a hĺbky kultúrneho povedomia. Zároveň sa cítia byť lepšie pripravení na vyučovanie jazykových systémov. Slovenské výskumy potvrdili tiež to, že natívnych a nenatívnych učiteľov vnímajú ich študenti rozdielne, ale nie nevyhnutne negatívne. Na základe analýzy výsledkov zahraničných a domácich výskumov autorka navrhuje smerovanie ďalšieho výskumu problematiky u nás.

Kľúčové slová: odborná príprava učiteľov, nenatívny učiteľ jazyka, cudzí jazyk, materinský jazyk, profesionalizmus, profesionálny imidž

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253