VASCONCELOS Michaela: Očakávania a realita: Gramatika učebníc anglického jazyka, Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a žiackej textovej produkcie

Gramatika predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí osvojovania si jazyka nakoľko učiacim sa poskytuje rámec, na základe ktorého sú schopní tvoriť neobmedzené množstvo výpovedí avšak aj v súčasnosti znázorňuje problém v oblasti spôsobu jej predstavenia žiakom ako aj v oblasti jej hodnotenia. Napriek výrazným snahám o vytvorenie zoznamov gramatických štruktúr, ktoré sa vyžadujú od učiacich sa na konkrétnych referenčných úrovniach, v praxi naďalej prevláda hodnotenie na základe lexikálnej stránky jazyka. Naše predchádzajúce výskumy poukazujú na rozdiely medzi očakávanými výstupmi (Profil anglického jazyka a Katalóg cieľových požiadaviek), cudzojazyčnými učebnicami a reálnou ústnou a písomnou produkciou žiakov na referenčných úrovniach B1 až C1. Príspevok poukazuje na rozdiely medzi očakávanými a reálnymi výstupmi, ako aj na rozdiely medzi gramatickými javmi obsiahnutými v cudzojazyčných učebniciach a v žiackej produkcií. Jednotlivé javy boli identifikované aplikáciou nástroja English Grammar Profile Online a následne identifikované prostredníctvom nástroja korpusovej lingvistiky. Výsledky štúdie odhaľujú podobnosti a rozdiely v používaní gramatických javov a poukazujú na dôležitosť osvojovania si jednotlivých gramatických javov a ich funkcionalít.

 

Kľúčové slová: gramatický jav, referenčná úroveň, EGP, cieľové požiadavky, žiacka produkcia, komparácia

 

Kontakt: michaela.v.vasconcelos@gmail.com

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253