Vybrané metódy rozvíjania jazykovej gramotnosti stimulujúce tvorivé a kritické myslenie u detí v predškolskom veku

Lenka Šutovcová, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko;     Abstrakt: Problematika rozvoja tvorivého a kritického myslenia vo vzťahu k nadobúdaniu ranej gramotnosti je dlhodobo predmetom záujmu odbornej verejnosti. Aktuálnosť témy potvrdzuje aj množstvo publikovaných štúdií a výskumov zahraničných a slovenských autorov. Napriek neustálemu záujmu o túto oblasť evidujeme neuspokojivé výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom meraní PISA, v ktorom v rámci posledných troch cykloch dosiahli žiaci vo všetkých sledovaných oblastiach štatisticky významne nižšie skóre ako je priemer krajín OECD. S cieľom zvýšiť úroveň ranej gramotnosti a zlepšiť nepriaznivé výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach je potrebné, aby učiteľ začal využívať metódy rozvíjania jazykovej gramotnosti už v predprimárnom vzdelávaní. Poznanie a správna aplikácia metód rozvíjania jazykovej gramotnosti učiteľom podnecuje aj rozvoj tvorivého a kritického myslenia u detí v predškolskom veku. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané metódy rozvíjania jazykovej gramotnosti využiteľné v predprimárnom vzdelávaní, ktoré zároveň stimulujú rozvoj tvorivého a kritického myslenia u detí predškolského veku. Prostredníctvom štúdia rôznych informačných zdrojov a publikácií zosumarizujeme nadobudnuté teoretické poznatky a poskytneme aktuálny prehľad v danej oblasti. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu UGA č. V/16/2020 s názvom Analýza metód a stratégií rozvíjajúcich tvorivé a kritické myslenie žiakov.

Kľúčové slová: predprimárne vzdelávanie, metódy rozvoja jazykovej gramotnosti, tvorivé myslenie, kritické myslenie.


 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253