Vybrané zistenia z aktivity 1.1 s názvom Overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Slovensko, ID Výzvy2016-567;     Príspevok prezentuje vybrané výsledky národného projektu Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania, aktivita 1.1. s názvom Overenie profesijných a  jazykových kompetencií učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Uvádza ciele predmetnej aktivity a charakteristiku frekventantov. Venuje sa zisteniam z dotazníkového prieskumu zameraného na profesijné kompetencie učiteľov a výučbu anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Zároveň oboznamuje s výsledkami overenia jazykových kompetencií frekventantov výskumnej vzorky.   

Kľúčové slová: učiteľ v primárnom vzdelávaní, profesijné kompetencie, jazykové kompetencie

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253