Vybrané zistenia z prípadových štúdií zameraných na implementáciu inovovaných štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom predmete anglický jazyk

Katarína Bockaničová, PaedDr., PhD. & Anna Krnáčová, Mgr., Štátny pedagogický ústav Bratislava, ID Výzvy2017-521;    Abstrakt: V nadväznosti na inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpil do platnosti v septembri 2015, bol v Štátnom pedagogickom ústave realizovaný kvalitatívne orientovaný výskum. Využitou výskumnou stratégiou boli prípadové štúdie. Príspevok prezentuje vybrané výsledky z prípadových štúdií, ktoré boli venované spôsobu implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu na úrovni školy vo vyučovacom predmete anglický jazyk. Hlavným cieľom prípadových štúdií bolo opísať a analyzovať implementáciu učebného plánu a vzdelávacích štandardov z anglického jazyka zo štátnej makroúrovne na mezoúroveň, t. j. na úroveň školy. V príspevku opisujeme kurikulárne procesy, ktoré súviseli s tvorbou školských vzdelávacích programov na vybraných školách, súčasťou ktorých bola tvorba školských učebných plánov, učebných osnov a tematických plánov z anglického jazyka.

Kľúčové slová: štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253