Vybrané zistenia z prípadových štúdií zameraných na implementáciu inovovaných štátnych vzdelávacích programov vo vyučovacom predmete anglický jazyk

Katarína Bockaničová, PaedDr., PhD. & Anna Krnáčová, Mgr., Štátny pedagogický ústav Bratislava, ID Výzvy2017-521;    Abstrakt: V nadväznosti na inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpil do platnosti v septembri 2015, bol v Štátnom pedagogickom ústave realizovaný kvalitatívne orientovaný výskum. Využitou výskumnou stratégiou boli prípadové štúdie. Príspevok prezentuje vybrané výsledky z prípadových štúdií, ktoré boli venované spôsobu implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu na úrovni školy vo vyučovacom predmete anglický jazyk. Hlavným cieľom prípadových štúdií bolo opísať a analyzovať implementáciu učebného plánu a vzdelávacích štandardov z anglického jazyka zo štátnej makroúrovne na mezoúroveň, t. j. na úroveň školy. V príspevku opisujeme kurikulárne procesy, ktoré súviseli s tvorbou školských vzdelávacích programov na vybraných školách, súčasťou ktorých bola tvorba školských učebných plánov, učebných osnov a tematických plánov z anglického jazyka.

Kľúčové slová: štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253