Východiská inovácie vzdelávacieho štandardu z anglického jazyka v Štátnom vzdelávacom programe

Slovensko, ID LLCE2015-200

Príspevok sa venuje vzdelávaciemu štandardu z anglického jazyka inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, rozoberá jeho jednotlivé zložky a poukazuje na konkrétne spresnenia vo výkonovom a obsahovom štandarde pre úrovne A1 až B2 vo verzii platnej od 1. septembra 2015 v porovnaní s verziou platnou od roku 2008. Vzdelávací štandard pre jednotlivé komunikačné úrovne v súčasnej podobe presnejšie korešponduje s deskriptormi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a zároveň s najnovšími referenčnými materiálmi vypracovanými pre anglický jazyk.

Kľúčové slová: Štátny vzdelávací program, anglický jazyk, komunikačné úrovne, výkonový a obsahový štandard

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253