Východiská inovácie vzdelávacieho štandardu z anglického jazyka v Štátnom vzdelávacom programe

Slovensko, ID LLCE2015-200

Príspevok sa venuje vzdelávaciemu štandardu z anglického jazyka inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, rozoberá jeho jednotlivé zložky a poukazuje na konkrétne spresnenia vo výkonovom a obsahovom štandarde pre úrovne A1 až B2 vo verzii platnej od 1. septembra 2015 v porovnaní s verziou platnou od roku 2008. Vzdelávací štandard pre jednotlivé komunikačné úrovne v súčasnej podobe presnejšie korešponduje s deskriptormi Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a zároveň s najnovšími referenčnými materiálmi vypracovanými pre anglický jazyk.

Kľúčové slová: Štátny vzdelávací program, anglický jazyk, komunikačné úrovne, výkonový a obsahový štandard

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253