Výskum kolokácií a súčasný stav implementácie kolokácií vo vzdelávacích štandardoch nemeckého jazyka

Slovensko, ID Výzvy2016-428;        V príspevku zmonitorujem aktuálny stav zastúpenia kolokácií vo vzdelávacích štandardoch z nemeckého jazyka pre úrovne A1 až B2. Vychádzam zo skúseností z viacerých projektov VEGA realizovaných na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave, ktoré sa od roku 2008 zaoberajú kolokáciami substantív, adjektív a verb. Kolokabilita jazykových jednotiek patrí do oblasti gramatiky, ale je úzko zviazaná i so sémantikou. Každé slovo má ustálenú i neustálenú spájateľnosť. Pod pojmom kolokácie teda rozumieme uzualizované, relatívne pevné spojenia jazykových výrazov. Kolokácie sú prvým kľúčom, pomocou ktorého spoznávame spôsoby a pravidlá správania sa lexém. Kombinatorické vlastnosti jazykových jednotiek sú v každom jazyku jedinečné; z hľadiska učenia (sa) cudzích jazykov sú kolokácie preto výborným príkladom toho, že medzi jednotlivými jazykmi existujú špecifické formálne a sémantické rozdiely. Hoci sa slovo „kolokácia“ v dokumentoch nevyskytuje, sledujem príklady často priam intuitívne používaného termínu „ustálené slovné spojenia“ a analyzujem konkrétne kolokácie použité v štandardoch na jednotlivých jazykových úrovniach. Príspevkom chcem poukázať na dôležitosť implementácie problematiky kolokácií do vzdelávacích štandardov cudzích jazykov.

kľúčové slová: kolokácie, lexéma, ustálené slovné spojenia

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253