Výskum rýmovania v kontexte fonematického uvedomovania u detí predškolského veku / Research on Rhyming in the Context of Phonemic Awareness in Preschool Age Children

Monika Máčajová & Soňa Grofčíková, Constantine the Philosopher University in Nitra, ID LLCE2017-176;       Anotácia: Rýmovanie je jednou zo základných zručností, ktorá súvisí s fonematickým uvedomovaním. Príspevok si kladie za cieľ predstaviť teoretické východiská a výsledky skúmania detí v oblasti rýmovania v kontexte fonematického uvedomovania. Predkladaný text najskôr oboznamuje s teoretickými súvislosťami riešenej témy a vymedzuje kľúčové pojmy. Hlavnú časť príspevku tvoria výsledky výskumu detí predškolského veku na Slovensku. Výskumu sa zúčastnilo 866 respondentov (detí) vo veku od 4 do 7 rokov. Predmetom skúmania bola zručnosť detí pracovať s rýmami. Zručnosť bola testovaná v troch samostatných okruhoch: dopĺňanie rýmu riekanky, uvedomovanie rýmov a produkcia rýmov. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku.

Kľúčové slová: rýmovanie, rým, fonematické uvedomovanie, riekanka, uvedomovanie rýmov, produkcia rýmov.

Abstract: Rhyming is one of the basic skills connected with phonemic awareness. The paper deals with theoretical basis and research findings in rhyming of children in the context of phonemic awareness. There are presented theoretical knowledge and key constructs. The main part of the paper is focused on the research realized with children in preschool age in Slovakia and its significant outputs. Rhyming skill (work with rhyme) was investigated in group of 866 children in age from four to seven years. Children were tested in 3 individual parts:  completion of nursery rhymes, rhyme awareness, rhyme production. The paper is an output from national research project VEGA no. 1/0637/16 Development of a Diagnostic Tool to Assess the Level of Phonemic Awareness of Children in Preschool Age.

Key words: rhyming, rhyme, phonemic awareness, nursery rhymes, rhyme awareness, rhyme production.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253