Výskum uvedomovania rýmov v kontexte fonematického uvedomovania u detí predškolského veku

Monika Máčajová & Soňa Grofčíková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ID Výzvy2017-569;    Abstrakt: Zručnosť uvedomiť si slová, ktoré sa vzájomne rýmujú, je ukazovateľom citu pre jazyk, schopnosti vnímať hláskovú stavbu slov a uvedomiť si totožnosť, a zároveň zvukomalebnosť poslednej slabiky. Príspevok si kladie za cieľ predstaviť teoretické východiská a výsledky skúmania detí v oblasti uvedomovania rýmov. Predkladaná štúdia oboznamuje s teoretickými súvislosťami riešenej témy a vymedzuje kľúčové pojmy. Hlavnú časť príspevku tvoria výsledky výskumu detí predškolského veku na Slovensku. Výskumu sa zúčastnilo 866 respondentov (detí) vo veku od 4 do 7 rokov. Predmetom skúmania bola zručnosť detí pracovať s rýmami. Zručnosť bola testovaná v oblasti  uvedomovanie rýmov. Cieľom bolo zistiť schopnosť dieťaťa uvedomiť si rým, t. j. určiť, či sa dve slová navzájom rýmujú. Príspevok predstavuje výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku.

Kľúčové slová: rýmovanie, rým, fonematické uvedomovanie, uvedomovanie rýmov.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Priemyselná 1
917 01 Trnava
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253