Vyučovací proces ako miesto uchopenia a práce s literárnym textom (Implementácia analyticko-komparatívneho prístupu na príklade súčasnej autorskej povesti)

Slovensko, ID Výzvy2016-503;        Zaradenosť povesťového žánru k reprezentantom slovesného umenia a ľudového folklóru vedie k jeho nedoceneniu a, v súčasnom období, dokonca k vyčleňovaniu v rámci literárneho spektra. Tento aspekt sa však negatívne odzrkadľuje aj v oblasti školskej lektúry a výberu literárnych textov v čítankách, učebniciach, príručkách a podobne. Detská literatúra však zaznamenáva, aj v 21. storočí, rozmach povesťového žánru, predovšetkým regionálneho charakteru. V príspevku sa budeme venovať problematike včlenenia povesti do výchovnovzdelávacieho procesu, opodstatnenosti a významu tohto kroku. Naše tvrdenia priblížime na ukážkach konkrétnej práce s textom, jeho využitia a prínosu pre súčasnú školskú prax a vzdelávanie žiakov.

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Hviezdoslavova 34
95301 Zlaté Moravce
+421 948 632253