Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka – prínos, špecifiká a osobitosti

Mgr. Martina Matyášová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ID Výzvy2017-548;      Abstrakt: V súčasnom období pozorujeme narastajúci záujem študentov zo zahraničia o vzdelávanie sa a zdokonaľovanie v slovenskom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka vyžaduje osobitý prístup zo strany pedagóga, kladie zvýšené požiadavky na jeho kvalifikačnú aj metodickú prípravu. V príspevku prezentujeme základné teoretické východiská nastolenej problematiky, no zároveň prinášame aj ukážku praktickej realizácie výučby kultúrnych reálií Slovenska, s prepojením na jazykovú a literárnu zložku.

Kľúčové slová – slovenský jazyk ako cudzí jazyk; kultúrne reálie; jazyková príprava; literárna príprava; edukácia; zahraničný študent

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253