Využitie destinačných webov vo vyučovaní cudzieho jazyka a interkultúrnej komunikácie (na príklade talianskeho jazyka)

Slovensko, ID LLCE2015-234

Jazyk a kultúra v najširších súvislostiach sú dnes vo vyučovaní cudzích jazykov neodmysliteľne späté. Spôsob a miera ich prepojenia závisí od niekoľkých faktorov: (i) typ a stupeň výučby CJ (primárne - sekundárne vzdelávanie, univerzitná jazyková príprava, či rôzne formy celoživotného vzdelávania ako sú jazykové kurzy či univerzity tretieho veku); (ii) motivácie, ktoré učiacich sa vedú k výberu toho-ktorého CJ; (iii) status jazyka vrátane foriem a podmienok jeho šírenia.  Témou nášho príspevku je využitie internetových destinačných webov vo vyučovaní cudzieho jazyka a interkultúrnej komunikácie na prípade talianskeho jazyka. Téma zohľadňuje fakt, že medzi dva hlavné osobné motivácie k učeniu sa taliančiny patria okolnosti kultúrneho charakteru (taliančina ako jazyk umenia a kultúry) a okolnosti spojené s pracovnými príležitosťami (TJ ako jazyk podnikania, Taliansko, či destinácia cestovného ruchu). Destinačné webové stránky inštitucionálneho charakteru sa tak ponúkajú ako výborný nástroj na sprostredkovanie kultúrnych obsahov pomocou modernej a ľahko dostupnej formy komunikácie.

Kľúčové slová: didaktika, taliansky jazyk, destinačné weby, cestovný ruch, vzdelávanie

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253