Využitie podcastov/vodcastov vo výučbe cudzích jazykov

Slovensko, ID Výzvy2016-556;   

Médiá sú súčasťou vyučovacieho procesu odnepamäti. Avšak v inej forme ako ich vnímame dnes. Postupná informatizácia spoločnosti v posledných desaťročiach a narastajúci vplyv médií na všetky oblasti života sa v stále vyššej miere odzrkadľuje aj v prenikaní nových médií do vyučovacieho procesu. Či už je to počítač a s ním spojený internet, alebo CD- a DVD-nosiče, disky Blu-ray, film, televízia alebo rádio. Ide teda o širokú škálu vizuálnych, auditívnych, audiovizuálnych a technických pomôcok.

V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou nových médií vo vyučovaní cudzích jazykov, konkrétne využívaním podcastov/vodcastov. Načrtávame možnosti ich použitia na dosiahnutie pedagogických cieľov a ich vplyv na zmeny vo vyučovacom procese, jeho zefektívnenie a zatraktívnenie. Pracujeme pritom s hypotézou, že médiá vo všeobecnosti sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania cudzích jazykov, pretože sprostredkovanie (akéhokoľvek) cudzieho jazyka je viazané na akustické a vizuálne podnety.

Prvá, teoretická časť obsahuje stručnú všeobecnú charakteristiku podcastov/vodcastov. Druhá kapitola sa hlbšie dotýka typológie úloh využiteľných v jednotlivých etapách počúvania podcastov/vodcastov. Tretia kapitola je zameraná aplikačne, predstavuje teda prechod do praktickej roviny. Ponúkame v nej istú formu prípadovej štúdie, t.j. návrh výstavby vyučovacej hodiny s použitím konkrétneho podcastu/vodcastu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253