Výzkum k interkulturní kompetenci studentů německého jazyka

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Česká republika, ID Výzvy2017-544;      Abstract: Vyučování cizích jazyků v institucionálním vzdělávání je v současnosti založeno na principu komplexnosti. Tento princip předpokládá komplexní charakter osvojování cizího jazyka, včetně znalostí a dovedností z oblasti sociolingvistické a interkulturní, které studentům umožní osvojit si cizí jazyk tak, aby dokázali adekvátně komunikovat bez nedorozumění. Příspěvek prezentuje výsledky oborově didaktického výzkumu zaměřeného na zjištění stavu interkulturního povědomí studentů německého jazyka středních škol s důrazem na stereotypy a předsudky v jejich myšlení. Záměrem výzkumu je posouzení, zda tento stav je dostatečný pro úspěšnou interkulturní komunikaci v současných podmínkách. Výzkum navazuje na šetření uskutečněné v roce 2006 a srovnává zjištěné výsledky s cílem posoudit, zda dochází k posunu v uvedené oblasti a zda je třeba na tyto změny reagovat v kurikulech a učebních materiálech.

Klíčová slova: výuka německého jazyka jako cizího jazyka, interkulturní komunikace, interkulturní kompetence, předsudky, stereotyp

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu, o.z. OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253