Význam Európskeho jazykového portfólia vo výchovno-vzdelávacom procese/ Importance of the European language portfolio in educational process

Slovensko, ID LLCE2015-223

Príspevok je zameraný na objasnenie princípov Európskeho jazykového portfólia a jeho významu vo výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň opisuje komponenty Európskeho jazykového portfólia: jazykový pas, jazykový životopis a zbierku prác a dokladov a ich funkcie. Príspevok zdôrazňuje poslanie Európskeho jazykového portfólia, ktorým je okrem sebahodnotenia i  podpora plurilingvizmu a interkulturality. Vychádza so skúseností s tvorbou slovenských modelov Európskeho jazykového portfólia: Európske jazykové portfólio 16+ a Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7-10 rokov.

Kľúčové slová: Európske jazykové portfólio 16+, Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7-10 rokov, interkulturalita, plurilingvizmus, sebahodnotenie

 

The paper deals with the principles of the European language portfolio and its importance in the educational process. The European language portfolio components: language passport, language biography and dossier and their functions are described. The paper underlines the message of the European language portfolio, which is not only self-assessment but also promotion of interculturality and plurilingualism. Experience with the development of the Slovak European language portfolio models (European language portfolio 16+, European language portfolio for pupils aged 7-10) is reflected, too.

Key words: European language portfolio 16+, European language portfolio for pupils aged 7-10, interculturality, plurilingualism, self-assessment

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253