Współczesne wyzwanie edukacyjne: kształtowanie mowy i tożsamości dzieci z rodzin wielokulturowych

Mgr Dorota Bełtkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, ID Výzvy2017-538;      Abstract:  Zjawisko tworzenia się środowisk wielokulturowych jest współcześnie bardzo powszechne. Główną jego przyczyną są migracje na poziomie kontynentalnym i globalnym. Środowiska tego typu powstają w przestrzeni profesjonalnej, jak również prywatnej w postaci rodzin wielokulturowych.
Przed podstawową komórką społeczną, mającą charakter mieszany, stoi złożone zadanie: zbilansowany proces wychowania, obejmujący naukę współistniejących języków i kształtowanie kilkuźródłowej tożsamości. Istotny jest konsekwentny plan stymulacji rozwoju dzieci w rodzinie wielokulturowej, jak również odpowiednie ich wsparcie przez instytucje oświatowe. Kompleksowe działania powinny koncentrować się na rozwoju duchowym (wartości), poznawczym (wiedza), społecznym (relacje, postawy) oraz rozwoju mowy (słownictwo, gramatyka, fonetyka współistniejących w rodzinie języków). Niemniej ważny jest również rozwój emocjonalny, gdyż dziecko eklektyczne kulturowo często spotyka się z brakiem akceptacji ze strony rówieśników,
a eklektyczność językowa powoduje jego trudności komunikacyjne. Niezbędne jest zatem w procesie edukacji zastosowanie nowych  form oddziaływania, kierowanych nie tylko do dziecka z rodziny wielokulturowej, mających mu pomóc przyswoić podwojony zasób kultury i języka, lecz także
do grupy rówieśniczej, celem wzmocnienia akceptacji, zapobiegania konfliktom.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253