Žiak ako súčasť historickej a kultúrnej pamäti miesta /The pupil as part of the historical and cultural memory of the place

doc. Juraj Hladký, Trnavská univerzita, ID Výzvy2017-616;   Abstrakt: Úloha vlastných mien a onomastiky ako nositeľov informácií o vývoji národného jazyka na určitom mieste s historickou skúsenosťou a pamäťou. Možnosti inovovania vyučovacích metód slovenského jazyka a literatúry. Obraz literatúry v regiónoch alebo na mieste, kde žiak žije. Región ako faktor, ktorý má potenciál motivovať a utvárať vzťahy medzi literatúrou a čitateľom (žiakom). Metodika uplatňovania regionálneho princípu.

Abstract: The role of the proper names and onomastics as the bearers of information about the development of the national language in a particular place or area with historical experience and memory. Innovate teaching methods of Slovak language and literature. Picture of literature in regions or place where the pupil lives. Region as a factor that is able to motivate and create relations between literature and reader (pupil). Methodology of applying the regional principle.

 

Kľúčové slová: topos (miesto), región, vlastné meno, onomastika, folklór, literatúra

Key words: topos (place), region, proper name, onomastics, folklore, literature

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253