Workshop: Zjednodušené čítanky a kritické myslenie na hodinách anglického jazyka 

Michaela Sepesiová, Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt: Veľmi účinným prístupom k učeniu sa cudzích jazykov je aj používanie zjednodušených čítaniek alebo intenzifikácia práce s textom, čo v tomto prípade považujeme ako extenzívne čítanie.  Extenzívne čítanie v sebe zahŕňa čítanie čo možno najväčšieho množstva kníh alebo vhodných materiálov. Tieto materiály majú byť ľahko zrozumiteľné, aby ich žiaci čítali pre potešenie. Medzi vhodné materiály možno zaradiť zjednodušené čítanky, ktoré majú prispôsobenú jazykovú úroveň. Vo vyučovacom procese, v ktorom sú žiaci zaradení do čitateľského programu sa zlepšuje nielen ich čitateľská kompetencia, ale zároveň dochádza k zlepšeniu  ich schopnosti počúvania a rozprávania, obohacuje sa aktívna a pasívna slovná zásoba a vytvára sa pozitívny postoj k cudziemu jazyku.  Používanie rôznych literárnych textov v jazykovom vyučovaní má množstvo výhod. Tento prístup motivuje žiakov k učeniu sa a vytvára u nich pozitívny vzťah k danému cudziemu jazyku a k procesu učenia sa, podnecuje kritické myslenie, predstavivosť, rozvíja pozitívne sociálne správanie a rozvíja emocionálnu stránku osobnosti detí.  

V rámci prednášky sa oboznámime nielen s teoretickými východiskami, ale predstavíme si aj možnosti práce so zjednodušenými čítankami v rámci hodín anglického jazyka cez konkrétne aktivity.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253