ZVYŠOVANIE KVALITY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY A INOVÁCIA VZDELÁVANIA BUDÚCICH UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA ako súčasť podpory študijných programov v cudzích jazykoch

Slovensko, ID LLCE2015-158

Cieľom príspevku je sprostredkovať skúsenosti s tvorbou nového magisterského študijného programu na Katedre anglistiky a amerikanistiky a na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kreovaného v rámci projektu zameraného na podporu výučby študijných programov v cudzích jazykoch s názvom „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí – Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ“. Strategický cieľ projektu je determinovaný globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie „zabezpečiť dlhodobej konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“. Sme si vedomí potreby prispôsobovať sa novej situácii a novým poznatkom v spoločnosti a prijať ich do vzdelávacích programov, aby sme pre študentov vytvorili prirodzené prostredie na vzdelávanie, motivovali ich a umožnili im získať vzdelanie, s ktorým sa v súčasnosti uplatnia na trhu práce a budú konkurencieschopní v celosvetovom meradle. Špecifickým cieľom tvorby a inovácie študijného programu je aktualizovať skladbu jednotlivých predmetov,  modernizovať ich obsah a aplikovať techniky výučby podporované elektronickými informačnými systémami, ktoré zvyšujú samostatnosť a zodpovednosť študentov za ich profesionálny rozvoj. Jedným z prínosov uvedeného ŠP je, že aj výučba predmetov spoločného pedagogicko-psychologického základu bude realizovaná v anglickom alebo v nemeckom jazyku. Skvalitnením uvedeného študijného programu vo svetových jazykoch sa naplní predpoklad lepšej pripravenosti absolventov čeliť požiadavkám vedomostnej spoločnosti.

Kľúčové slová: študijný program, učiteľstvo akademických predmetov, inovácia predmetu, výučba študijných programov v cudzích jazykoch, inovačné trendy, vedomostná spoločnosť

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253