KAJL FF Katolíckej univerzity v Ružomberku,

KLIŠ PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Oxford University Press

a SlovakEdu, o. z.

Vás srdečne pozývajú na metodický workshop pre učiteľov anglického jazyka

CALL and CLIL in English Classrooms:

Developing Learner´s Speaking Skills

ktorý sa bude konať na KAJL FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

(budova FF na Hrabovskej ceste 1, prízemie, miestnosť 007)

dňa 20. 11. 2015 od 13:00 – 16:00.

   Cieľom workshopu je oboznámiť učiteľov angličtiny s najnovšími aktualitami v oblasti dvoch moderných metodík cudzojazyčného vzdelávania: obsahovo integrovaného vyučovania (CLIL) a počítačom podporovanej výučby jazykov (CALL). Počas workshopu sa účastníci oboznámia s najnovšími digitálnymi zdrojmi, materiálmi a učebnými pomôckami. Na vlastnej koži si tiež vyskúšajú množstvo praktických aktivít zameraných na rozvoj rečových spôsobilostí žiakov, ktoré sú vhodné na každú hodinu angličtiny. Odporúčame, aby si účastníci priniesli svoje vlastné elektronické zariadenia (laptopy, tablety alebo mobily) s prístupom na internet, aby si mohli aktivity naozaj „zažiť“.

Program

13:00                 Otvorenie (Jela Kehoe, PhD., vedúca KAJL FF KU v Ružomberku)

13:15 – 13:45   prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.: Digital tools for developing learners´ speaking skills

13:45 – 14:15     Mgr. Roman Čančinov (OUP): Oops, what´s this OOSP all about? (Oxford Online Skills Program will improve your students' language skills)

14:15 – 14:30   Coffee break

14:30 – 15:00    PaedDr. Danica Gondová, PhD.: Helping CLIL learners speak

15:00 – 15:30    Mgr. Michal Bodorík: Mummify your own Egyptian Pharaoh (CLIL & teaching history)

15:30 – 16:00     Diskusia, tombola, ukončenie

Pracovný jazyk workshopu: angličtina.

Registrácia: ZDARMA do 17.11. 2015 (fromulár je nižšie na tejto stránke)

Každý účastník dostane certifikát o účasti.

Po workshope bude tombola, na ktorej môžu účastníci vyhrať hodnotné publikácie z vydavateľstva Oxford University Press.

Kontaktné osoby:

Workshop je jedným z výstupov projektu KEGA 036UKF-4/2013 financovaného MŠVVŠ SR.

CALL&CLIL - Registrácia

Prosíme, vyplňte nasledujúce údaje:
Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253