Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava

SlovakEdu, občianske združenie, Štefánikova 9, Nitra

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Nám. 17. novembra 1, Prešov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Drážovská 4, 949 74 Nitra


Vás srdečne pozývajú na spoločnú konferenciu učiteľov cudzích jazykov

Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku:

ako ďalej?

ktorá sa bude konať v Nitre dňa 15. mája 2015

ako súčasť cyklu medzinárodných vedeckých konferencií

Language, Literature and Culture in Education

Webové sídlo konferencie: https://www.jolace.com/conferences/llce2015/sucasne-vyzvy/

choose the language: DE, EN, ES, FR, IT, RU

 

Konferencia je určená pre učiteľov cudzích jazykov základných, stredných a jazykových škôl, školských manažérov, expertov, akademikov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do cudzojazyčného vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre cudzojazyčné vzdelávanie.

Hlavné témy konferencie:

 • cudzojazyčné vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • CLIL a bilingválne vzdelávanie

Ďalšie témy:

 • počiatočné cudzojazyčné vzdelávanie
 • cudzojazyčné vzdelávanie na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania
 • plánovanie a hodnotenie kvality cudzojazyčného vzdelávania
 • celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie
 • príprava učiteľov cudzieho jazyka
 • digitálne a počítačmi podporované cudzojazyčné vzdelávanie
 • materiálne zabezpečenie cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku
 • ostatné problémy týkajúce sa súčasného stavu cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

angličtina, čeština, francúzština, nemčina, ruština, slovenčina, španielčina a taliančina

Dôležité dátumy a termíny:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov:                       do 31. marca 2015 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov:    do 15. apríla 2015
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 15. apríla 2015 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov:                                         do 15. apríla 2015 (vrátane)
 • Konanie konferencie:                                        Nitra, 15. máj 2015
 • Publikovanie konferenčných publikácií (zborník abstraktov a zborník príspevkov): 30. september 2015

Formy vystúpení

 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer)
 • virtuálny príspevok (publikovaný vo virtuálnej sekcii konferencie).

Registrácia tu

Registračné poplatky

A. prezentujúci účastník: 80 EUR (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie, zborník abstraktov a zborník príspevkov).

B. študenti, doktorandi: 40 EUR (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie, zborník abstraktov a zborník príspevkov).

C. vystavovatelia: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (max. A5).

D. publikum: 5 EUR  (zahŕňa: vstup do všetkých sekcií konferencie Súčasné výzvy, tlačený program konferencie, certifikáty autora/účastníka konferencie).

Konferenčné publikácie

Výstupy konferencie budú publikované v dvoch konferenčných zborníkoch (každý s vlastným ISBN), ktoré budú prihlásené do akademických databáz Google Scholar a ISI Conference Proceedings Citation Index. Abstrakty akceptovaných a prednesených vystúpení budú publikované v zborníku abstraktov. Prednesené vystúpenia budú publikované v recenzovanom zborníku príspevkov. Podmienkou na publikovanie textu, ppt prezentácie alebo videozáznamu v konferenčných publikáciách je uznaná registrácia účastníka a zaplatenie registračného poplatku (do 15. apríla 2015).

 

Zasielanie abstraktov tu

 • Abstrakty je potrebné zasielať elektronicky v štruktúre: meno autora, názov abstraktu, abstrakt (max. 1200 znakov), kľúčové slová (max. 7), forma príspevku (plenárna prednáška, príspevok, virtuálny príspevok, poster, workshop) a úplná kontaktná adresa vrátane afiliácie autora. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete tu.
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 31. marec 2015 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom zo šiestich pracovných jazykov.
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
 • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do  15. apríla 2015.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 15. apríla 2015.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.
 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formáte doc a pdf) do 15. apríla 2015. Odporúčanú štruktúru príspevku nájdete tu (šablóny v cudzích jazykoch: DE, EN, ES,   FR  , IT, RU. 
 • Elektronický formulár na zaslanie príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Príspevky z konferencie budú následne publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Zasielanie posterov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje postery zasielať elektronicky (vo formáte pdf) do 15. apríla 2015. Postery môžu mať veľkosť max. A1 (594mm x 840mm).
 • Elektronický formulár na zaslanie posterov nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Postery prezentované na konferencii budú následne publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. 
 • V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie posterya ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Zasielanie virtuálnych príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formate doc a pdf) do 15. apríla 2015. Odporúčaný formát príspevku nájdete tu (šablóny v cudzích jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, RU.
 • Elektronický formulár na zaslanie virtuálneho príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: Vyzvy2015_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Virtuálne príspevky budú počas konferencie zverejnené vo virtuálnej sekcii konferencie tu a následne budú publikované v recenzovanom CD-zborníku s vlastným ISBN. V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie abstrakty a príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval najneskôr 15. apríla 2015.
 • Ako doplnok k virtuálnemu príspevku môžu autori prezentovať (a publikovať) aj videonahrávky a/alebo ppt prezentácie. Aj tieto videonahrávky a/alebo ppt prezentácie je potrebné zaslať do 15. apríla 2015 (na adresu slovakedu@gmail.com).
 • V konferenčných zborníkoch môžu byť publikované len tie virtuálne príspevky a ich abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 15. apríla 2015.

Partneri konferencie: