Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

IAAA Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

KAJL Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Hlava, s.r.o. Žilina a SZŠ Oravská cesta, Žilina

RC Metodicko-pedagogického centra v Prešove

OZ SlovakEdu

 

                            a partneri

 

    

 

pozývajú

riaditeľov základných škôl, učiteľov jazykov na 1. a 2. stupni základných škôl a v ročníkoch 1.-4. osemročných gymnázií,

špeciálnych pedagógov, školských psychológov, rodičov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o skvalitňovanie a modernizáciu súčasného slovenského školstva 

na sériu odborných prednášok s praktickými metodickými návodmi

 

SEN2017: Vyučovanie CJ u žiakov so špeciálnymi edukačným potrebami

Prednášky sa konajú pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.

 

PROGRAM:

- po kliknutí na meno prednášajúceho sa zobrazí jeho krátky profesný životopis

- po kliknutí na názov prednášky sa otvorí príslušná ppt prezentácia

 

Prešov -  3. máj 2017

MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov - Veľká aula

8:00 – 8:30 registrácia

8:30 – 9:00  otvorenie, organizačné pokyny

9:00 - 10:30 Mgr. Svetlana Síthová

                       Vývinové poruchy učenia a ADHD v kontexte reálneho sveta edukácie

10:30 - 11:00  prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

11:00 – 11:45 doc. PaedDr. I. Cimermanová, PhD.

                           Dyslexia vo výčbe anglického jazyka 

11:45 – 12:15 prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

12:15 – 13:00 prof. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD.

                          Vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou

13:00 - 13:30  vyhodnotenie, tombola a ukončenie

Žilina – 4. máj 2017

Modrá aula Právnickej fakulty, Hlava, s.r.o. Žilina, Oravská cesta 11

8:00 – 8:30 registrácia

8:30 – 9:00  otvorenie, organizačné pokyny

9:00 – 9:45 PaedDr. Kvetoslava Mojtová

                      Problémy integrovaných detí v cudzom jazyku  

9:45 - 10:30 doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

                       Špecifické poruchy učenia z pohľadu inkluzívnej pedagogiky

10:30 - 11:00  prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

11:00 – 11:45 Mgr. Michal Bodorík, PhD.

                          Žiaci so ŠEP a aktivity na hodinách   anglického jazyka

11:45 – 12:15 prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

12:15 – 13:00 prof. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD.

                          Vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou

13:00 - 13:30  vyhodnotenie, tombola a ukončenie

Bratislava – 5. máj 2017

Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1 – Spoločenská miestnosť, budova V2)

8:00 – 8:30 registrácia

8:30 – 9:00  otvorenie, organizačné pokyny

9:00 – 9:45 PaedDr. Jana Gajarská

                     Dieťa s poruchou aktivity a pozornosti na hodine cudzieho jazyka                                      Niekoľko všeobecných zásad pre pedagóga žiaka s.doc (30208)

9:45 – 10:30 PaedDr. Kvetoslava Mojtová

                       Problémy integrovaných detí v cudzom jazyku

10:30 - 11:00  prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

11:00 – 11:45 doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

                          Špecifické poruchy učenia z pohľadu inkluzívnej pedagogiky

11:45 – 12:15 prestávka s občerstvením, výstavy učebníc

12:15 – 13:00 prof. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD.

                         Vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou

13:00 - 13:30  vyhodnotenie, tombola a ukončenie

Zakaždým od 8:30 do 13:30

 

Program sa v jednotlivé dni opakuje. Účastník sa prihlasuje len na jeden konkrétny deň.

Pozn.: miesta konania sa môžu zmeniť s ohľadom na počet prihlásených účastníkov. V prípade zmeny Vás budeme včas (najneskôr 15. 4. 2017) informovať na stránke podujatia a e-mailom.

Súčasťou každého konferenčného dňa sú predajné výstavy učebníc, odbornej literatúry a digitálnych pomôcok.

 

Tombola

Na záver každého dňa sa bude konať tombola, v ktorej budú môcť vylosovaní účastníci vďaka láskavej podpore partnerov konferencie vyhrať nasledujúce hodnotné ceny:

  • 3 x 3 vybrané publikácie z vydavateľstva Oxford University Press
  • 3 x knižný balíček od vydavateľstva INFOA
  • 3 x knižný balíček od Vydavateľstva dr. Josef Raabe
  • 3 x darčekový balíček od Slovak Ventures
  • 3 x darčekový balíček od vydavateľstva Macmillan
  • 3 x 3 "Teacher Survival Kit" od OZ SlovakEdu
  • 3 x spoločenská hra HYPERGAME, ktorá je určená pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou a s ADHD. Vytvorená je pre skupinové hranie sa, ideálne do škôl od SCDM Mirabilis Partizánske
  • 3 x POUKAZ na odborný jednodňový kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe Integratívny program Mirabilis pre deti s problémovým správaním v prostredí ZŠ, ktorý sa uskutoční 12. mája 2017 v okrese Poprad. V cene je kompletné vzdelávanie, manuál k programu a Certifikát, oprávňujúci ďalej s programom pracovať (tzn. že účastník si hradí iba cestovné) od SCDM Mirabilis Partizánske
  • 3 x POUKAZ na odborný jednodňový kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov vo veku 13 až 18 rokov, ktorý sa uskutoční taktiež 12. mája 2017 v okrese Poprad (konkrétne oblasť Lopušná Dolina). V cene je kompletné vzdelávanie, manuál k programu a Certifikát, oprávňujúci ďalej s programom pracovať (tzn. že účastník si hradí iba cestovné) od SCDM Mirabilis Partizánske

Prednášajúci a abstrakty ich vystúpení

 

Mgr. Michal Bodorík, PhD. (didaktik AJ, FF KU v Ružomberku):

Žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami a aktivity na hodinách anglického jazyka

Anotácia: V súčasnosti sa učitelia anglického jazyka stretávajú vo svojej pedagogickej praxi čoraz častejšie so skutočnosťou, že sa v triedach, na základných školách a v jednotlivých skupinách, nachádzajú žiaci s rôznymi špeciálnymi edukačnými potrebami. Na základe tohto faktu je pre učiteľov dôležité, aby vedeli v danej situácii fungovať a viesť vyučovací proces, s ohľadom na žiakov so špeciálnymi potrebami ale aj bez nich. Cieľom príspevku je poukázať na to, s akými problematickými situáciami je dôležité počítať a čo robiť, aby vyučovanie na hodinách anglického jazyka spĺňalo svoje ciele a aby všetci žiaci v skupine rozvíjali svoje jazykové schopnosti. V nadväznosti na rozvoj žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami úzko súvisia rozmanité aktivity, ktoré sú pre rozvoj určitého druhu potrieb vhodnejšie. Diskusia bude zameraná na ukážku tých aktivít, ktoré sú vhodné na bežných hodinách ale aj tých, ktoré poslúžia na preverenie vedomostí.

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (didaktička AJ, FF PU v Prešove): 

Dyslexia vo výčbe anglického jazyka

Anotácia: Problematika porúch učenia sa je súčasťou pregraduálnej prípravy pedagógov. Najbežnejšie prejavy ako i všeobecné zásady pre prácu so žiakmi s poruchami učenia sú základným balíkom vedomostí, s ktorými absolvent odchádza do praxe. Tu však prichádza k reálnemu stretu s potrebou riešenia konkrétnych situácií, kde každý problém je špecifický. Prednáška je zameraná na prezentáciu možnosti využitia rôznych typov softvéru na podporu učenia sa žiakov s poruchou osvojovania schopnosti čítať vo výučbe cudzích jazykov.

 

PaedDr. Jana Gajarská (špeciálna pedagogička, riaditeľka CPPaP Hlohovec)

Názov: Dieťa s poruchou aktivity a pozornosti na hodine cudzieho jazyka.
Anotácia: Príspevok sa zaoberá vymedzením poruchy pozornosti a aktivity u detí v školskom veku, jej hlavnými znakmi a problémami  v učení a správaní, s ktorými deti zápasia v škole aj doma. Pozrieme sa na ňu z pohľadu učiteľa, rodiča a dieťaťa a ukážeme na rozdielnosť pohľadov. V závere sa pokúsime upriamiť pozornosť na množstvo problémov týchto detí v škole, ktorých neriešenie a nesprávny postoj pedagógov vedie k vzniku problémov v správaní.
Tieto sú často tak závažné, že prekrývajú poruchy aktivity a pozornosti. Z praktického hľadiska tak vzniká bludný kruh, ktorý si vyžaduje špecifický prístup a riešenie. Osobitnú pozornosť budeme venovať pohľadu učiteľa, ktorý býva často ovplyvnený problémami v správaní dieťaťa. VZŤAH učiteľ- žiak je natoľko narušený, že to významne zasahuje do vzdelávania a učenia sa  niektorého predmetu.

 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová (špeciálna pedagogička, riaditeľka SCŠPP Nová Dubnica)

Problémy integrovaných detí v cudzom jazyku

Anotácia: Autorka sa v príspevku pozerá na cudzí jazyk z pohľadu špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje priamo v centre ŠPP. Najskôr len veľmi stručne informuje o IVVP, dlhodobých a krátkodobých cieľoch, pomôckach a stručne načrtáva jednotlivé typy integrovaných detí podľa MKCH – vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia), NKS (najmä dysfázia, zajakavosť), ADHD/ADD a s autizmom. V praktickej časti sa venuje tomu, čo by mali vyučujúci nielen cudzích jazykov rešpektovať u integrovaných detí – už sa nezameriava na jednotlivé poruchy, postihnutia – ale zovšeobecňuje svoje odporúčania na všetkých žiakov s problémami - pri čítaní textu, ako hodnotiť reprodukciu textu, skúšať písomne i ústne, atď. Najväčší dôraz však kladie na to, čo si treba uvedomiť pri štylizovaní písomných prác a uvádza aj konkrétne ukážky otázok i svoje pripomienky k nim. Na kazuistike troch detí ďalej dopĺňa svoje tvrdenia a odporúčania, ktoré by sa dali využiť na hodinách vyučovania cudzieho jazyka, pričom využíva aj zistenia z náčuvov na hodinách. Zároveň poukazuje na dôležitosť zistenia štýlu učenia integrovaného žiaka, ako ho využiť v praxi, uvádza motivačné príklady na čarovné vety, ako uplatňovať metakognitívne stratégie a v závere podotýka, že najdôležitejšia je pochvala.

 

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (PdF TU v Trnave)

Vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou

Plnohodnotná inklúzia žiakov s ŠVVP do vyučovania cudzích jazykov patrí medzi najnáročnejšie úlohy stojace pred dnešnými učiteľmi. Počas prednášky stručne sumarizujeme posledné výskumy problematiky na Slovensku a v zahraničí a prediskutujeme súbor vedecky overených odporúčaní pre učiteľov cudzieho jazyka (spolu s konkrétnymi ukážkami aktivít). Na záver poskytneme prehľad v súčasnosti dostupných odborných publikácií, metodických príručiek, učebných pomôcok a digitálnych nástrojov, ktoré môžu inklúziu dyslektikov a dysgrafikov do vyučovania CJ podtstatne uľahčiť a zefektívniť. 

Mgr. Svetlana Síthová (špeciálna pedagogička, riaditeľka SCDM Mirabilis Partizánske):
Vývinové poruchy učenia a ADHD v kontexte reálneho sveta edukácie: prejavy, prekážky a podpora
Anotácia : Žiaci so ŠVVP na ZŠ sú v súčasnom inkluzívnom koncepte vnímaní ako vítaná inakosť. Ako inakosť efektívne uchopiť? Aké prejavy sú symptomatológiou vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti? Ktoré z prejavov zasahujú do osvojovania a prezentovania učiva? Kde vytvoriť pedagogickú podporu a kde naopak nechať dieťa kráčať vo vzdelávaní samostatne? Odpovede budeme hľadať na prednáškovom workshope.


doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (docentka pedagogickej psychológie na PdF Trnavskej univerzity & Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

Špecifické poruchy učenia z pohľadu inkluzívnej pedagogiky

Anotácia: Príspevok približuje aktuálnu  odbornú diskusiu o otázkach vzdelávania detí s poruchami učenia, na základe súčasných výskumov, ich prevládajúceho zamerania a výsledkov. Poukazuje a v rámci možností dokumentuje, že plnohodnotné inkluzívne vzdelávanie prináša veľmi presvedčivé výsledky na úrovni akademických schopností,  správania i sociálnych zručností.  Naznačujú sa cesty a nosné prvky úspešnej inkluzívnej edukácie, s dôrazom na špecifickú a nikým nezastupiteľnú úlohu učiteľa s cieľom prispieť k reflexii posunov a meniacich sa uhlov pohľadu na problematiku porúch učenia.


Pracovný jazyk:

slovenčina

 

Registrácia

Registrovať sa môžete prostredníctvom  registračného formulára (nižšie na tejto stránke) do 30. apríla 2017.

Registračný poplatok: 10, - EUR na školu

- poplatok platí na 1 školu - nezáleží, koľko zástupcov sa z danej školy na workshopoch zúčastní,

- účastníci, ktorých nevysiela škola, sa registrujú individuálne. V takom prípade platí: 1 účastník = 1 poplatok.

- poplatok zahŕňa: "konferenčný balíček" a občerstvenie (káva, čaj, voda)

- "konferenčný balíček“ obsahuje: potvrdenie o účasti, tlačený program, originál faktúry, informačné/propagačné materiály od partnerov podujatia

 

Inštrukcie:

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník podujatia zvlášť (bez ohľadu na počet vyslaných učiteľov a zástupcov z jednej školy). Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie účastníckeho balíčka a povolenie vstupu do prednáškových priestorov.

Ak sa zúčastní viacero učiteľov a zástupcov z jednej školy, faktúru vystavíme len prvému zaregistrovanému účastníkovi. Ostatní budú zaregistrovaní na základe vyplneného registračného formulára - bez vystavenia ďalších faktúr. Škola platí za všetkých svojich učiteľov a zástupcov len jeden poplatok. 

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry dostanete spolu s potvrdením o účasti priamo na podujatí pri prezentácii.

Zrušenie registrácie

Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. apríla 2017 (vrátane). Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť (všetky služby už budú pre účastníka objednané). V takom prípade zašleme účastníkom všetky materiály z podujatia poštou.

Tešíme sa na Vás!

 

Pozn. Prednášky sú organizované ako súčasť riešenia projektu KEGA 055-UKF-4-2016 zameraného na zefektívnenie transferu aktuálnych výsledkov pedagogického výskumu do pedagogickej praxe.

SEN2017: Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

SEN2017: Registrácia vystavovateľa

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:
Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253