3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

 

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 2. - 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info)

 

 

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie.

Hlavné témy konferencie:

 • nové výzvy vo výchove a vzdelávaní z perspektívy pedagogiky, psychológie, filozofie a sociológie

 • inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ a SŠ

 • odborné jazykové vzdelávanie pre budúce povolania a CLIL

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

Ďalšie témy:

 • počiatočný rozvoj gramotnosti, počiatočné jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie
 • jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania
 • plánovanie a hodnotenie kvality jazykového a cudzojazyčného vzdelávania
 • celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie
 • príprava učiteľov materinského, druhého a cudzieho jazyka
 • digitálne a počítačmi podporované jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie
 • materiálne zabezpečenie jazykového a cudzojazyčného vzdelávania
 • ostatné problémy týkajúce sa súčasného stavu jazykového vzdelávania na Slovensku a vo svete

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština; príspevky je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina

Formy vystúpení

 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer)
 • virtuálny príspevok (publikovaný vo virtuálnej sekcii konferencie. Virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o jednotlivých príspevkoch).

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili organizátori a partneri konferencie.

Konferencia Výzvy2017 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

 • 055UKF-4/2016: Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov Metodológia lingvodidaktického výskumu a Metodológia literárnodidaktického výskumu
 • VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku
 • Experimentálne overovanie: Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní (č. 2013-17361/52642:3-922)