Výzvy 2022

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Výzvy2022: Zborník abstraktov

Vančová, H. (Ed.) (2023).  Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov. Nitra: SlovakEdu. ISBN 978-80-89864-33-1  
Dôležité termíny:
 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 26. 11. 2022 (vrátane), šablóna-abstrakt

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 30. 11. 2022 (vrátane)

 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 2. 12. 2022
 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 5. 12. 2022

 • Konferenčné dni: 5. - 6. 12. 2022
 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 31. 12. 2022 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: marec 2023

 

Zaslanie abstraktu

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Zaslanie príspevku do zborníka

Zvoľte súbor

Registrácia účastníka

Registrácia účastníkov nie je povinná. Potrebná je len v prípade, že účastník požaduje vystavenie potvrdenia o účasti na konferencii.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a OZ SlovakEdu

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vedecké prednášky  a referáty

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

5. - 6. december 2022

KAJL PdF Trnavskej univerzity v Trnave

online v MS Teams

bez registračného poplatku

PRO GRAM KONFERENCIE


Hlavné témy konferencie:

 • Vyučovanie cudzích jazykov

 • E-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • Hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 • Profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • Inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 
Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština

 

Formy vystúpení
 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (poster je potrebné doplniť o zvukový komentár)
Príspevky je možné prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams, alebo autor môže zaslať videonahrávku, ktorú prehráme v MS Teams v čase vystúpenia podľa programu.

Konferencia Výzvy2022 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania