Dôležité termíny:
 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 26. 11. 2022 (vrátane), šablóna-abstrakt

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 30. 11. 2022 (vrátane)

 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 2. 12. 2022
 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 5. 12. 2022

 • Konferenčné dni: 5. - 6. 12. 2022
 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 31. 12. 2022 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: marec 2023

 

Zaslanie abstraktu

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Zaslanie príspevku do zborníka

Zvoľte súbor

Registrácia účastníka

Registrácia účastníkov nie je povinná. Potrebná je len v prípade, že účastník požaduje vystavenie potvrdenia o účasti na konferencii.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a OZ SlovakEdu

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vedecké prednášky  a referáty

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

5. - 6. december 2022

KAJL PdF Trnavskej univerzity v Trnave

online v MS Teams

bez registračného poplatku

PRO GRAM KONFERENCIE

 

Hlavné témy konferencie:

 • Vyučovanie cudzích jazykov

 • E-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • Hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 • Profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • Inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • Súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 
Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština

 

Formy vystúpení
 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (poster je potrebné doplniť o zvukový komentár)
Príspevky je možné prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams, alebo autor môže zaslať videonahrávku, ktorú prehráme v MS Teams v čase vystúpenia podľa programu.

Konferencia Výzvy2022 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

Prihlásené príspevky

Workshop: Aktivity na rozvoj jazykových dovedností v angličtině u žáků na prvním stupni ZŠ

PhDr. Beata Horníčková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Abstrakt: Cílem workshopu je představit několik praktických a kreativních aktivit pro rozvoj jazykových dovedností v angličtině u žáků na prvním stupni základní školy. Konkrétně budou představeny jednoduché aktivity na podporu čtení,...

Workshop: English From The Very First Word

Sylvie Doláková, free-lance teacher trainer, Czech Republic Do you know how to start teaching English to (very) young learners from the first moment? You don‘t want to or can’t translate every word, but will they understand English-only approach? And how can they learn about their progress? A few...

Workshop: Zjednodušené čítanky a kritické myslenie na hodinách anglického jazyka 

Michaela Sepesiová, Prešovská univerzita v Prešove Abstrakt: Veľmi účinným prístupom k učeniu sa cudzích jazykov je aj používanie zjednodušených čítaniek alebo intenzifikácia práce s textom, čo v tomto prípade považujeme ako extenzívne čítanie.  Extenzívne čítanie v sebe zahŕňa...

Nácvik výslovnosti vo vyučovaní anglického jazyka

Kateryna Pavliuk, Slovensko Abstrakt: Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať učebnice vybraných kurzov angličtiny z hľadiska techník nácviku výslovnosti a cvičení zameraných na konkrétne výslovnostne javy. V záujme naplnenia cieľa a čiastkových cieľov práce teoretická časť práce predstavuje vývoj...

Workshop: The Development of Vocabulary to Learners at Primary Level of Education Through (Wordless) Picture Books in English Lessons /Rozvoj slovnej zásoby u žiakov na primárnom stupni vzdelávania pomocou obrázkových kníh (s textom i bez textu) počas hod

Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Abstract: The aim of the workshop is to demonstrate several creative activities with (wordless) picture books which may be possibly used in English lessons to young learners at primary level of education. During the workshop, we...

Automatizované nástroje na opravu gramatiky vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka

Klára Frištyková, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko Abstrakt: Príspevok sa zameriava na tému softvérov na automatické hodnotenie písania vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Hlavným cieľom tohto výskumu bolo zistiť a analyzovať postoje študentov k užitočnosti...

Vplyv metódy CLIL na univerzitné vzdelanie maturantov bilingválnych škôl

Katarína Galková, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republike Abstrakt: Predkladaný výskum sa zaoberá vplyvom výučby CLIL metódou na nasledujúce akademické rozhodnutia absolventov gymnázií vyučujúcich pomocou CLIL metódy, ponúkajúcich bilingválne vzdelávanie. Cieľom výskumu je pozorovať...

Digitálne nástroje pre rozvoj slovnej zásoby v rámci učenia sa angličtiny ako cudzieho jazyka

Dominika Matulová, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo pozovanie a zhodnotenie postaja nenatívnych študentov k používaniu digitálnych nástrojov pri učení sa anglickej slovnej zásoby. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola pojednáva o...

Experiences and attitudes of trainee teachers towards the use of literature in the EFL classroom

Louise Kocianová, University of Trnava, Slovakia Abstract: This presentation presents the results of quantitative and qualitative research carried out into the experiences and attitudes of trainee English teachers in Slovakia towards the use of literature in the EFL classroom. The research takes...

Moderná učebnica latinčiny pre ošetrovateľov ako výzva pre autorky

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Slovensko erika.jurikova@truni.sk   Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. Komenského univerzita, Farmaceutická fakulta, Slovensko nicola.sipekiova@uniba.sk     Abstrakt: V súčasnosti používané učebnice latinčiny pre...

CLIL na Slovensku

Veronika Belancová, Trnavská univerzita v Trnave Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať a určiť podobu implementácie metódy CLIL na základných a stredných školách na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na určenie cudzieho jazyka a jeho používania, určenie konkrétnych predmetov a ich týždenných časových...

VPLYV ONLINE VZDELÁVANIA NA ŠTUDENTOV BILINGVÁLNYCH GYMNÁZIÍ NA SLOVENSKU

Natália Lešková, Trnavská univerzite v Trnave, Slovenská republika Abstrakt: Cieľom príspevku bolo zistiť, či malo online vzdelávanie počas pandémie COVID-19 vplyv na študentov bilingválnych gymnázií. V práci sa analyzujú výsledky online prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 172 študentov štátnych a...

Pronunciation training goals and their evaluation / Ciele nácviku výslovnosti a ich hodnotenie

doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko hana.vancova@truni.sk   Pronunciation training is a goal-oriented process in which learners improve particular speech features. However, pronunciation instruction goals need to be clearly identified in...

Vyhľadávanie

Kontakt

SlovakEdu OZ SlovakEdu
Štefánikova 9
949 01 Nitra
SLOVAKIA

IČO: 42118735
DIČ: 2022565633
+421 948 632253