3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

 

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 2. - 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info)

 Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/

 ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

 

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 2. - 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info)

 Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/

Dôležité:

Vstup na výstavy a interaktívne prezentácie je pre verejnosť a školské triedy je voľný.
Vstup na odborné workshopy – voľný po registrácii (tu)
Aktívna prezentácia príspevku / workshopu – po zaslaní abstraktu (tu) a registrácii (tu)

 

 

A. Ulička jazykov, 9:00 – 12:00

predpoludnie plné zábavných jazykových úloh pre malých aj veľkých, kultúrne vystúpenia a predajné výstavy jazykovej literatúry, najnovšie interaktívne digitálne jazykové hry (playboxy)

Jazyky (v abecednom poradí): angličtina, arabčina, francúzština, latinčina, nemčina, poľština, ruština, slovenčina, taliančina, turecký jazyk

Vstup: voľný
 

Umiestnenie stánkov:

1) Trnavská univerzita, hlavná budova (Hornopotočná 23) - vstup a foyer

2) Univerzitné námestie (pred Univerzitným kostolom)

3) Univerzitný parčík (medzi Hornopotočnou a Pekárskou ulicou)

4) Malý Berlín (Štefánikova 4)

 
V prípade nepriaznivého počasia budú všetky aktivity sústredené v hlavnej budove Trnavskej univerzity a v Malom Berlíne.

 

 

Momentky z minulého ročníka:

 

B. Vedecká konferencia, Malý Berlín, 9:30 – 14:00

Vedecká konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie. Výstavy a prezentácie moderných učebných materiálov a programov budú otvorené pre učiteľov a žiakov všetkých stupňov vzdelávania.Dôležité:

Vstup učiteľov a študentov učiteľstva a verejnosti – voľný po registrácii (tu)
Aktívna účasť vo vedeckých sekciách konferencie – po zaslaní abstraktu (tu) a registrácii (tu)

 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili organizátori a partneri konferencie.

 

Vedecká konferencia Výzvy2019 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

  • COST CA16105 - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques enetcollect.eurac.edu/
  • KEGA 001TTU-4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte
  • VEGA 1/0799/18 National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American-Slovak Literary and Cultural Identity
  • VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku