Výzvy2019

 

3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

 

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 2. - 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info)

 Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/

 ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

 

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

v dňoch 2. - 4. november 2017

Metodický deň:

3. 11. 2017 (info)

 Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/vyzvy2017/

4. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov:

ako ďalej?

Trnavská univerzita v Trnave

Malý Berlín Trnava

POZOR! ZMENA!

dňa 26. 9. 2019

 spojené s oslavani Európskeho dňa jazykov
   

 

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie. Výstavy a prezentácie moderných učebných materiálov a programov budú otvorené pre učiteľov a žiakov všetkých stupňov vzdelávania.

 

Hlavné témy 4. ročníka konferencie:

 • inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ, SŠ a JŠ
 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie
 • digitálne a počítačmi podporované jazykové a cudzojazyčné vzdelávani
 • transfer poznatkov o NLP (natural language processing) a AI (umelá inteligencia) v jazykovom vzdelávaní
 • CLIL a bilingválne vzdelávanie
 • vysokoškolská príprava učiteľov materinského, druhého a cudzieho jazyka a celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie
 • počiatočný rozvoj gramotnosti, počiatočné jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

Súčasti podujatia:

 • praktické workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ a JŠ

 • medzinárodná vedecká konferencia

 • zábavné interaktívne podujatia pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a JŠ

 • prehliadky IT nástrojov pre počítačom podporovanú výučbu jazykov a CLIL

 • výstavy učebníc, pomôcok a počítačových programov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština; príspevky a workshopy v jazykových sekciách je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina

 

Formy vystúpení

 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 35 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer)
 • virtuálny príspevok (publikovaný vo virtuálnej sekcii konferencie. Virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o jednotlivých príspevkoch).
 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili organizátori a partneri konferencie.

 

Konferencia Výzvy2019 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

 • COST CA16105 - European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques enetcollect.eurac.edu/

 • KEGA 001TTU-4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte

 • VEGA 1/0799/18 National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American-Slovak Literary and Cultural Identity

 • VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku