Výzvy2019: Zasielanie abstraktov

 

Termín: do 19. septembra 2019 (vrátane)

Formulár na zasielanie abstraktov: pozri dolnú časť tejto stránky

 

Ako postupovať:

1. Prihláste svoj abstrakt.

2. Do 3 dní dostanete vyjadrenie o prijatí/odmietnutí abstraktu.

3. Zašlite vyplnený registračný formulár.

4. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

5. Uhraďte konferenčný poplatok.

6. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

7. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

8. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.

 

Zasielanie abstraktov

 
 • Abstrakty je potrebné zasielať len elektronicky v štruktúre. Formulár na zasielanie abstraktu nájdete nižšie.
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 19. september 2019 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom zo šiestich pracovných jazykov.
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Jeden abstrakt môže obsahovať max. 1200 znakov vrátane medzier. 
 • Počet kľúčových slov by nemal presiahnuť 7.
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do  20. september 2019.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 21. septembra 2019.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V zborníku abstraktov môžu byť publikované len tie abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 22. septembra 2019.
 
 

Dôležité termíny pre konferenciu:

 • Zaslanie abstraktov príspevkov: do 19. septembra 2019 (vrátane)
 • Potvrdenie o prijatí/odmietnutí abstraktov: do 20. septembra 2019
 • Registrácia pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 22. septembra 2019 (vrátane)
 • Publikovanie e-Zborníka abstraktov (online, s ISBN): 22. septembra 2019
 • Miesto a čas konania konferencie: Trnavská univerzita v Trnave a kultúrne centrum Malý Berlín, 26. 9. 2019
 • Zaslanie príspevkov, videoprezentácií a posterov do e-zborníka príspevkov: do 30. septembra 2019 (vrátane)
 • Zaslanie príspevkov do časopisu Scientia & Eruditio: do 30. septembra 2019 (info na stránke časopisu)
 • Zaslanie príspevkov do časopisu Journal of Language and Cultural Education: do 30. septembra 2019 (info na stránke časopisu)
 • Publikovanie e-Zborníka vedeckých príspevkov, posterov a prezentácií (online, s ISBN, zahraničný vydavateľ): 31. októbra 2019
 • Publikovanie príspevkov v časopise Scientia & Eruditio: december 2019
 • Publikovanie príspevkov v časopise Journal of Language and Cultural Education: priebežne, november 2019, marec / júl / november 2020 atď.

 

Výzvy2019: Zaslanie abstraktu

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor