Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

11. - 12. september 2020
Pôvodný termín 22. - 23. máj 2020 bol zrušený kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19.

Vysoké Tatry, hotel Grand

 

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie.

 

Hlavné témy konferencie:

 • inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a jazykových školách

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • CALL a digitálne prostriedky v jazykovom vzdelávaní

 • SEN - inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 

Ďalšie témy:

 • počiatočný rozvoj gramotnosti, počiatočné jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • plánovanie a hodnotenie kvality jazykového a cudzojazyčného vzdelávania

 • celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie

 • príprava učiteľov materinského, druhého a cudzieho jazyka

 • materiálne zabezpečenie jazykového a cudzojazyčného vzdelávania

 • ostatné problémy týkajúce sa súčasného stavu jazykového vzdelávania na Slovensku a vo svete

 

Pracovné jazyky konferencie (v abecednom poradí):

primárne: slovenčina a čeština; príspevky v sekciách je možné prezentovať aj v nasledujúcich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina a taliančina

 

Formy vystúpení

 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery môžu mať formát baneru, roll-upu alebo papierového plagátu)
 • virtuálny príspevok (príspevok publikovaný vo virtuálnej sekcii konferencie na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o jednotlivých príspevkoch).
 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili organizátori a partneri konferencie.

 

Konferencia Výzvy2020 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:

 • KEGA 001TTU-4/2019: Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte
 • VEGA 1/0799/18:  National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American­‑Slovak Literary and Cultural Identity)
 • COST CA16105: European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect)