Výzvy2020: Zasielanie abstraktov


 • Abstrakt zašlite prostredníctvom formulára nižšie.
 
 • Abstrakty je potrebné zasielať elektronicky v štruktúre:

  a) názov abstraktu,

  b) text abstraktu: cieľ príspevku, výskumné otázky, metodický postup, zhrnutie výskumných výsledkov (max. 900 znakov),

  c) kľúčové slová (max. 7)
 
 • Posledný termín na zasielanie abstraktov je: 24. august 2020 (vrátane)
 • Jeden autor môže zaslať maximálne dva abstrakty.
 • Organizačný výbor konferencie prijíma len abstrakty v niektorom zo šiestich pracovných jazykov.
 • V abstrakte nepoužívajte skratky ani bibliografické odkazy, takisto nevkladajte obrázky, grafy ani tabuľky. 
 • Všetky abstrakty budú anonymne posúdené členmi vedeckej rady konferencie. Posudzovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť abstrakt alebo odporúčať zmenu formátu príspevku (napr. z príspevku na poster) bez uvedenia dôvodu. 
 • Autorom oznámime výsledok posúdenia abstraktov e-mailom do 3 dní po zaslaní abstraktu, najneskôr však 27. augusta 2020.
 • Opravy v abstraktoch je možné vykonávať len do 4. septembra 2020.
 • Abstrakty prezentovaných príspevkov budú následne publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s vlastným ISBN. V zborníku abstraktov môžu byť publikované len tie abstrakty, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval a zaplatil registračný poplatok najneskôr 27. augusta 2020 (vrátane).

 

Výzvy2020: Zaslanie abstraktu

Prosíme, vyplňte nasledujúce údaje:

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor