LLCE2021 Programm

 

document in pdf  

 

7th December 2021

Link to the meeting in MS Teams

 

 

Project meetings

10:00

11:00

Training non-native speaking teachers of foreign languages in national and international contexts

KEGA project team meeting (panel in Slovak)

Pokrivčáková, S: Výskumná reflexia sebavnímania a profesionálnych potrieb nenatívnych učiteľov angličtiny na Slovensku

Vitézová, E.: Kontexty vyučovania literatúry (Možnosti anglicko-slovenského inšpirovania)

Magalová, G.: Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka

Hriňák, J.: Ciele, formy a metódy literárneho vzdelávania v príprave nenatívnych učiteľov angličtiny

Vančová, H.: Pronunciation training – perspectives of teachers, learners and review of practices

Pronunciation training – perspectives of teachers, learners and review of practices

Viac tu: https://www.slovakedu.com/products/pronunciation-training-perspectives-of-teachers-learners-and-review-of-practices/
Pronunciation training – perspectives of teachers, learners and review of practices

Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2021/llce2021/accepted-abstracts/
Pronunciation training – perspectives of teachers, learners and review of practices

Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2021/llce2021/accepted-abstracts/

Liashuk, X.: Postavenie a funkcie cudzojazyčnej kultúry v odbornej príprave nenatívnych študentov angličtiny

Sucháňová, Z.: Rozvoj cudzojazyčného lexikónu žiakov anglického jazyka v nenatívnom prostredí

Hitková, P.: Nenatívny učiteľ a bilingválne vzdelávanie

11:00

11:40

Artificial Intelligence in foreign language education - VEGA project team meeting (panel in Slovak)

Pokrivčáková, S.: Digitálne nástroje pre filologický a literárny výskum s možným presahom do cudzojazyčného vzdelávania

Pokrivčák, A.: Prínosy a limity integrovania umelej inteligencie do procesov literánej interpretácie

Jánošíková, Z.: Príprava nenatívnych študentov na používanie inteligentných nástrojov strojového prekladu

Horváth, R.: Gamifikácia a cudzojazyčné vzdelávanie

Godiš, T.: Inteligentné nástroje pre vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka

11:40

12:20

   Lunch time

 

Digital technologies in foreign language education and research

12:20

12:30

   Welcome & organizational notes

12:30

13:00

Perspectives and Challenges of Mobile-Assisted Language Learning as Perceived by Slovak EFL Students

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD., University of Žilina, Slovakia

 

13:00

13:30

Collateral results of the “Digital Learning Strategies” research: Consequences of disruptive technologies and the Digital Divide

Prof. László I. Komlósi, University of Trnava, Slovakia

 

13:30

14:30

Integrating robots into language education

dr. Rina Zviel-Girshin, Ruppin Academic Center, Israel

 presentation   

14:30

15:30

Digital technologies for learning second and foreign languages: on the example of Icelandic

dr. Branislav Bédi, University of Iceland, Reykjavik

15:30

17:00

 Afternoon break

17:00

18:00

Training non-native speaking teachers of English in Mexico

Dra. Jitka Crhova, Autonomous University of Baja California, Tijuana, México

 

18:00

18:20

Language Socialization: A Case Study of Young Returned Migrants in the Mexican Public Education System on the U.S.- Mexican Border

Nancy Gissela Reyes Parra & Jitka Crhova, Autonomous University of Baja California, Tijuana, México

 

 

8th December 2021

Link to the meeting in MS teams

 

8:45

9:00

Digital technologies in foreign language education and research & Teacher training for 21st century

 Opening & organization notes

9:00

10:00

 Training non-native speaking teachers of English in the Czech

 Republic

 doc. Mgr. Svetlana Hanušová, Ph.D., Masaryk University in Brno, Czech 

 Republic

10:00

11:00

 CALL in varied technological, social, and ethical contexts

 dr hab. Elżbieta Gajek, University of Warsaw, Poland

 presentation

11:00

12:00

 Introduction to Natural Language Processing

 Dr. Claudia Borg, B. Sc.I.T.(Hons), M.Sc., PhD., University of Malta

 presentation

12:00

12:20

 Negative transfer of Slovak language as a mother tongue in EFL 
 compositions

 
Ema Fričeková, University of Prešov, Slovakia

12:20
12:40

 Poison Ivy; villain, hero, feminist? Analysis of Female
 Empowerment in the DC Comic Book Universe

 Juliána Pavlinská, University of Prešov, Slovakia

12:40
13:00
 Teaching English literature to non-native students from the 
 perspective of a native teacher

 Louise Kocianová, University of Trnava, Slovakia
13:00
14:00
 Lunchtime
14:00
15:00

 Transforming teacher trainees into teachers of the 21st century

 prof. Zuzana Straková, PhD., University of Presov, Slovakia

15:00
16:00
 Does CLIL develop academic language?
 Mgr. Michaela Sepešiová, PhD., University of Prešov, Slovakia
 
16:00
17:00

 Development of Creative Thinking Skills in Teacher Teaching   

 Foreign Language Programme

 Ivana Cimermanová, University of Prešov, Slovakia
17:00
 Conclusions, good-bye tea

 

 

15th December 2021

link to the meeting in MS Teams 

 

13:30

Otvorenie a organizačné poznámky

13:45

15:30

Príprava učiteľov anglického jazyka v kontexte súčasných reformných snáh a akreditačných procesov na Slovensku (panel)

Moderátorka: prof. Zuzana Straková, PhD.

Účastníci:

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)

prof. PhDr. Dana Hanesová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)

Mgr. Hana Vančová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)

15:30

16:00

Závery panelovej diskusie

Tlačová správa a návrhy na publikačné výstupy

Moderátorka: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.

 
Acknowledgements

The LLCE2021 conference is organised as part of the following projects funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic:

  • KEGA 001TTU-4/2019: Training non-native speaking teachers of foreign languages in national and international contexts
  • KEGA 019TTU-4/2021: Introducing new digital tools into the study and research within transdisciplinary philology study programmes
  • VEGA 1/0262/21: Artificial intelligence in foreign language education
  • VEGA 2/0035/21: Transfer of critical thinking development into foreign language education and its facilitation.