LLCE2021: Accepted abstracts

Príprava nenatívnych študentov na používanie inteligentných nástrojov strojového prekladu

Zuzana Jánošíková, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko;    Abstrakt: Prekladové aktivity možno využívať na rôznych úrovniach jazykového vzdelávania. Ani univerzitné prostredie a profesijná príprava študentov cudzieho jazyka nie sú výnimkou. Preklad je pre študentov...

Transforming teacher trainees into teachers of the 21st century

prof. Zuzana Straková, PhD., University of Presov, Slovakia;      Abstract: Education has been facing many challenges in the last decade as a reflection of societal changes, globalisation, or technological development. These changes generate the need to implement and...

Development of Creative Thinking Skills in Teacher Teaching Foreign Language Programme

doc. dr. Ivana Cimermanova, PhD., Faculty of Arts, University of Presov;     Abstract: Foreign language teacher training programmes aim to provide quality training of professional development in two areas that might seem to be two different areas; however, they must be...

The Role and Functions of Culture in the Professional Training of the Students of English

dr. Xenia Liashuk, PhD., University of Trnava, Slovakia       Abstract: The paper explores the problem of effective and rightful incorporation of cultural knowledge in the syllabus for professional training in English as a Foreign Language (EFL). Based on the premise...

Negative transfer of Slovak language as a mother tongue in EFL compositions

Ema Fričeková, University of Presov, Slovakia;      Abstract: The issue of language transfer has been extensively studied amongst FL researchers in last decades from various perspectives. The present paper focuses on the aspect of negative transfer that derives from mother...

Inovácie v literárnom vzdelávaní

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., Trnavská univerzita, Slovensko;     Abstrakt: Príspevok aktualizuje potrebu nového prístupu k výučbe žiakov i študentov v  oblasti literárneho vzdelávania. Žiaci slovenských škôl vykazujú podpriemerné ukazovatele v hodnotení čitateľskej...

Profesionálny obraz a sebavnímanie nenatívneho učiteľa angličtiny na Slovensku, jeho potreby a očakávania

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita, Slovensko;      Abstrakt: V celosvetovom meradle je takmer 80% učiteľov angličtiny nenatívnych, to znamená, že sú kvalifikovaní pre vyučovanie angličtiny, ale ich materinským jazykom je iný jazyk a angličtina je...

Prínosy a limity integrovania umelej inteligencie do procesov literárnej interpretácie

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., Trnavská univerzita, Slovensko,     Abstrakt: Medzi najdôležitejšie tendencie súčasnosti nepochybne patrí digitalizácia. Prejavuje sa takmer vo všetkých oblastiach nášho života, primárne však tam, kde sa najviac využívajú nové technologické...

Poison Ivy; villain, hero, feminist? Analysis of Female Empowerment in the DC Comic Book Universe

Juliána Pavlinská, University of Prešov, Slovakia;      Abstract: This paper studies the character of Poison Ivy as a figure of female empowerment in the DC Comic Book Universe. It explores the history of her character, the impact she had on the DC universe and suggests the...

Inteligentné nástroje pre vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka

Mgr. Tomáš Godiš, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko;    Abstrakt: Vyučovanie cudzích jazykov si dnes bez elektronických médií už ani nevieme predstaviť. Auditívne a audiovizuálne prostriedky (video, rádio, dataprojektor, interaktívna tabuľa či počítačová technika) sú...