Akceptované príspevky:

Cudzí jazyk moderne, hravo a s výsledkami vďaka WocaBee

Chceli by ste spoznať jednoduchú pomôcku, s ktorou sa v krátkom čase stanú z priemerných žiakov jednotkári a aj slabší žiaci zrazu objavia chuť k učeniu? Predstavíme vám jednoduchú online aplikáciu WocaBee - www.wocabee.app, inovatívnu pomôcku na učenie slovíčok a fráz pre školy. Aplikácia vašich...

Interaktívne digitálne nástroje vo výučbe

Judita Tóthová, Slovak Ventures Najlepšie výsledky učenia sa dosahujú, keď je učenie interaktívne a študenti sú zapojení do vyučovacieho procesu. Cieľom workshopu je ukázať nové digitálne nástroje, ktoré podporujú všetky scenáre vyučovania a učenia: prezenčné, dištančné a hybridné. Pre ešte lepší...

Virtual reality and gamification as an innovative approach to increasing efficiency in teaching foreign languages

Anastasiya Karnaukh, Katsiaryna Karnaukh, Prešovská univerzita; Abstrakt: Tento článok sa zaoberá inovatívnou aplikáciou virtuálnej reality (VR) a gamifikácie pri zvyšovaní efektivity výučby cudzích jazykov, motivácie a angažovanosti študentov.  Integráciou VR a hratelných prvkov do...

Keď si jazyky navzájom pomáhajú - plurilingválny prístup k jazykovému vzdelávaniu v praxi

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Trnavská univerzita) To, že znalosť jedného cudzieho jazyka pomáha pri osvojovaní si ďalších cudzích jazykov, budú mnohí považovať za triviálnu pravdu. V rámci tejto interaktívnej metodickej prednášky sa spoločne pozrieme na to, čo k problematike hovorí...

Učme menej, aby sa žiaci naučili viac

prof. PhDr. Gabriela Lojová (UK Bratislava) a prof. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita) Abstrakt: Už Komenský vo svojej Veľkej didaktike napísal: „Naší didaktiky začátkem i koncem budiž hledati a nalézti způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více“....

An Email of Complaint. A Study on Students’ Delivery of a Negative Message.

Mgr. Zuzana Nováková, PhD., Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút anglistiky a amerikanistiky   Delivering negative messages is more difficult than conveying positive ones due to the nature of a negative message itself. Participants in the communicative act of complaining...

Übungsportal „DW-Deutsch Lernen“ und sein Einsatz im Fremdsprachenunterricht

Mgr. Tomáš Godiš, PhD., Trnavská univerzita v Trnave   Abstrakt: Implementation moderner Medien (und Technologien) in den Fremdsprachenunterricht ist kein neuer Prozess. Schon in den 60ger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Technologien in den Unterricht integriert (im Kontext der...

Digitálne nástroje vo vzdelávaní žiaka a učiteľa cudzieho jazyka

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzity v Prešove) Workshop sa zameriava na prezentáciu vybraných nástrojov zameraných na podporu nielen učenia sa žiaka, ale aj digitálneho portfólia, ktoré môže slúžiť ako sebahodnotiaci nástroj a prispievať k budovaniu autonómie. Zároveň bude...

Výučba jazykov v inkluzívnej triede (ISCED1): hlbší pohľad na štartovaciu čiaru a cieľovú rovinu

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., prof. PhDr. Katarína Vančíková, PhD (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) Autorský tandem - odborníčka na inkluzívnu edukáciu a didaktička anglického jazyka pre primárnu edukáciu – sa snaží transpartentne pristupovať k zásadným otázkam inkluzívnej...

Plánovanie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

dr. habil., PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave   Abstrakt: Modernizácia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry, náročné požiadavky spoločnosti z hľadiska politického, spoločenského a jazykového určujú špecifický komplexný cieľ...

Výzvy2024 - Publikácie

 
Ako výstupy konferencie budú publikované

 

: e-zborník abstraktov s ISBN 

- termín vydania: 5. 6. 2024
- vydavateľstvo Prešovská univerzita v Prešove (Nordic List)
- editorky prof. Zuzana Straková et al. (kontaktná osoba: zuzana.strakova@unipo.sk)
 

: e-zborník vedeckých príspevkov s ISBN

- termín vydania: jeseň 2024
- vydavateľstvo Prešovská univerzita v Prešove (Nordic List)
- editorky prof. Zuzana Straková et al. (kontaktná osoba: zuzana.strakova@unipo.sk)