Výstavy a prezentácie vystavovateľov 

v oba konferenčné dni

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok nasledujúcich vystavovateľov

- budú účastníkom prístupné od 8:30 do 14:00

- všetci vystavovatelia prispeli hodnotnými cenami do tomboly, ktorá sa bude losovať na záver metodickej časti každého rokovacieho dňa (o 13:30).

 

 

Bridge Publishing House International, Praha
Macmillan Education
Megabooks SK
Oxford University Press
SlovakEdu
Prešovská univerzita v Prešove
Trnavská univerzita v Trnave
Ventures Books
WocaBee

 

 

Program

5. 6. 2024 v Bratislave (budova EUBA)

9:00 Otvorenie (miestnosť SM2, moderuje: Mgr. Petra Hitková, PhD)
9:10 Prednášky s praktickými ukážkami aktivít
 • 9:10 Učme menej, aby sa žiaci naučili viac (prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave), abstrakt, prezentácia
 • 9:50 Výučba jazykov v inkluzívnej triede (ISCED1): hlbší pohľad na štartovaciu čiaru a cieľovú rovinu (prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.), abstrakt, prezentácia
 • 10:05 Keď si jazyky navzájom pomáhajú - plurilingválny prístup k jazykovému vzdelávaniu v praxi (prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita), abstrakt, prezentácia
 • 10:20 Naozaj záleží na výslovnosti? Pomôžme žiakom prekonať (ne)pravidlá cudzojazyčnej výslovnosti (Mgr. Roman Čančinov, Megabooks), abstrakt, prezentácia 
 
11:00 Prestávka s občerstvením
 
11:30 Metodické workshopy (miestnosť SM2, moderuje: Mgr. Petra Hitková, PhD)
 • 11:30 Interaktívne cvičenia vo výučbe výslovnosti (doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave), abstrakt, prezentácia
 • 11:55 Poruchy učenia v škole: Spolupráca, podpora, úspech (Mgr. Gabriela Hroššová, Oxford University Press), abstrakt, prezentácia
 • 12:20 Implementácia projektového učenia vo výučbe anglického jazyka na druhom stupni základnej školy (Mgr. Danuta Didz, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), abstrakt
 • 12:45 Interaktívne digitálne nástroje vo výučbe (Judita Tóthová, Slovak Ventures), abstrakt, prezentácie
 • 13:10 Cudzí jazyk moderne, hravo a s výsledkami vďaka WocaBee (Wocabee), abstrakt, prezentácia
13:35 Vyhodnotenie metodickej časti, tombola
14:00 Ukončenie
 
 

7. 6. 2024 v Prešove (budova UNIPO)

9:00 Otvorenie (miestnosť 94, moderuje: prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.)
9:10 Prednášky s praktickými ukážkami aktivít (opakujú sa v oba konferenčné dni)
 • 9:10 Učme menej, aby sa žiaci naučili viac (prof. Zuzana Straková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove), abstrakt, prezentácia
 • 9:50 Keď si jazyky navzájom pomáhajú - plurilingválny prístup k jazykovému vzdelávaniu v praxi (prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Trnavská univerzita), abstrakt, prezentácia
 • 10:20 Naozaj záleží na výslovnosti? Pomôžme žiakom prekonať (ne)pravidlá cudzojazyčnej výslovnosti (Mgr. Roman Čančinov, Megabooks), abstrakt, prezentácia
 
11:00 Prestávka s občerstvením
 
11:30 Metodické workshopy (miestnosť 94, moderuje: prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.)
 • 11:30 Digitálne nástroje vo vzdelávaní žiaka a učiteľa cudzieho jazyka (prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove), abstrakt, prezentácia + bingo
 • 11:55 Poruchy učenia v škole: Spolupráca, podpora, úspech (Mgr. Martin Petřek, Oxford University Press), abstrakt, prezentácia
 • 12:20 Interaktívne digitálne nástroje vo výučbe (Judita Tóthová, Slovak Ventures), abstrakt, prezentácie
 • 12:45 Fonetika a fonológia vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka (Mgr. Veronika Bežilová, PhD., Prešovská univerzita), abstrakt
 • 13:10 Cudzí jazyk moderne, hravo a s výsledkami vďaka WocaBee (Wocabee), abstrakt, prezentácia
13:35 Ukončenie a vyhodnotenie metodickej časti, tombola
 

 

11:30 Vedecká časť konferencie (miestnosť 164, moderuje prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.)
 • 11:30 - 11:50 Vyučovanie Teórie a dejín tlmočenia – nové výzvy (doc. Mgr. et Mgr. Adriána Ingrid Koželová, PhD. – Mgr. Blanka Jenčíková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove), abstrakt
 • 11:50 - 12:10 Vývoj vyobrazenia materstva v žánri vysokej fantasy (Mgr. Juliána Pavlinská, Prešovská univerzita v Prešove), abstrakt
 • 12:10 - 12:30 Vývoj ústní části maturitní zkoušky z angličtiny v České republice v letech 1991-2024 (Jan Váňa, Univerzita Karlova v Prahe), abstrakt
 • 12:30 - 12:50 Testing as a Research Method in Language Teaching and Learning (Mgr. Katarína Murčeková, Univerzita Komenského v Bratislave), abstrakt
 • 12:50 - 13:10 Virtual reality and gamification as an innovative approach to increasing efficiency in teaching foreign languages (Mgr. Anastasiya Karnaukh, Mgr. Katsiaryna Karnaukh) abstract
 • 13:10 - 13:30 An Email of Complaint. A Study on Students’ Delivery of a Negative Message (Mgr. Zuzana Nováková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove), abstrakt
 • 13:30 - 13:50 The Importance of Fostering Critical Thinking in Secondary Education (Mgr. Michaela Sepešiová, PhD., Prešovská univerzita)
 
13:30 Vedecká časť konferencie - online (moderuje Mgr. Juliána Pavlinská) - link na sekciu
 • 13:30 - 13:50 Aktuálny stav vyučovania cudzích jazykov v školách na Slovensku (Beáta Michelčíková, PhD., PaedDr. Arnaud Segretain, PhD., Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave), abstrakt
 • 13:50 - 14:10 Kváziexperiment vo vyučovaní jazykov (Mgr. Dominika Madalová, Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt
 • 14:10 - 14:30 ChatGPT as an Educational Tool: Meta-Analysis of its Role in EFL Learning (Mgr. Rebeka Juhászová, Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt
 • 14:30 - 14:50 Integrácia interaktívnych displejov na hodinách anglického jazyka: pozorovanie (Mgr. Patrícia Rafajdusová, Trnavská Univerzita v Trnave), abstrakt
 • 14:50 - 15:10 Übungsportal „DW-Deutsch Lernen“ und sein Einsatz im Fremdsprachenunterricht (Mgr. Tomáš Godiš, PhD., Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt
 • 15:10 - 15:30 Action research in foreign language education (Mgr. Timea Clark, Trnavská univerzita), abstrakt
 • 15:30 - 15:50 Semi-Structured Interviews in Pedagogical Research (Mgr. Patrícia Rafajdusová, Trnavská Univerzita v Trnave), abstrakt
15:50 - 16:00 Prestávka
 
16:00 Vedecká časť konferencie (miestnosť 164, moderuje prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.)
 • Výučba jazykov v inkluzívnej triede (ISCED1): hlbší pohľad na štartovaciu čiaru a cieľovú rovinu (prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.), abstrakt
 • Vyučovanie jazykov v cirkevných ošetrovateľských školách na území dnešného Slovenska v 1. polovici 20. storočia (prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., Trnavská univerzita a Trenčianska univerzita), abstrakt
 • Vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v kontexte prebiehajúcej kurikulárnej reformy (PaedDr. Anita Halászová, Mgr. Andrea Döményová, Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave), abstrakt

 • Plánovanie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (dr. habil., PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD., Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt

 • Ľudová rozprávka a jej jazykové a mimojazykové využitie v 5. ročníku ZŠ (doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt

 • Narrative Methodologies in EFL Teaching Research (Mgr. Rebeka Juhászová, Trnavská univerzita v Trnave), abstrakt

 • Is teacher training sufficient for the challenges of tomorrow´s classroom? (prof. Zuzana Straková, PhD., Prešovská univerzita)