Srdečne Vás pozývame na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Language, Literature and Culture in Education 2017,

ktorá sa bude konať 11. - 13. júla 2017

vo Florencii (Taliansko)

Webové sídlo konferencie

               

v rámci ktorej sa uskutoční samostatná Slovensko-česká sekcia:

Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a odborovej didaktike

Táto samostatná sekcia je určená pre vedeckých a výskumných pracovníkov, expertov, akademikov, doktorandov, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zaujímajúcich sa o rôzne aspekty modernej pedagogiky a odborovej didaktiky. Cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, inovácií, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na rôzne témy v kontexte súčasnej pedagogickej a psychologickej teórie a praxe na Slovensku, v Českej republike a iných krajinách.

Vedeckí garanti sekcie:

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD.

(Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre)

Pracovné jazyky:

Primárnymi pracovnými  jazykmi v sekcii Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a psychológii budú slovenčina a čeština.

Formy vystúpení

a) plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie pred plénom + 10 min. diskusia)

b) príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)

c) workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)

d) poster (postery môžu mať formát max. A1, t.j. 594mm x 840mm, alebo môžu pozostávať z jednotlivých sekcií, ktoré spoločne nepresahujú tento rozmer).

e) virtuálne príspevky (virtuálne príspevky budú umiestnené v špeciálnej virtuálnej sekcii na webovom sídle konferencie, a to buď vo formáte ppt prezentácií, textov alebo videonahrávok. Účastníci konferencie budú môcť prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktovať autorov a diskutovať s nimi o ich príspevkoch).

Dôležité dátumy a termíny:

  • Zaslanie abstraktov príspevkov:  do 30. apríla 2017 (vrátane)

Konferenčné publikácie

A. e-zborník abstraktov

Abstrakty akceptovaných vystúpení budú publikované v recenzovanom e-zborníku abstraktov s ISBN.

B. časopisy

Konferenčné príspevky v slovenčine a češtine, ktoré budú pozitívne posúdené recenznou radou (double blind peer review), budú publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísla časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101) v októbri 2017. Podmienkou pre publikovanie príspevku v časopise je uznaná registrácia účastníka, pozitívne recenzné posudky, zaplatenie registračného a publikačného poplatku.

Autori sa môžu rozhodnúť svoje príspevky (v angličtine) zaslať aj do vedeckých časopisov SlovakEdu (JoLaCE, LLCE or CLEaR - podľa osobného výberu autora). V takom prípade majú nárok na 30% konferenčnú zľavu z publikačného poplatku.

Prihlasovanie abstraktov

formulár tu

Registrácia

formulár tu

Výška registračného poplatku je individuálna a záleží od rozsahu služieb, ktoré budete požadovať. Poplatok za základný konferenčný servis je 80,- EUR. Podrobné informácie nájdete tu. Registračný poplatok nezahŕňa: náklady na ubytovanie, poistenie, stravovanie mimo konferencie a publikačné poplatky vedeckých časopisov.